ˆ

Ochrona Środowiska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE SPALANIA ODPADÓW

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-01-10 22:45:06 Informacja ogłoszona dnia 2012-01-10 22:45:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania opału jest spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach . Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare, zużyte meble.
Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak:

• pył (suchy)
• związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity
• tlenek węgla (CO)
• nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL
• nieorganiczne związki fluoru oznaczone jako HF
• tlenki azotu jako NOx
• dwutlenek siarki (SO2)
• metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom).

W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).
Za ich szkodliwością przemawia także fakt, że są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub ewentualnie małych lokalnych kotłowni. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.
Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki, głównie są to: niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza.


Oddziaływanie zanieczyszczeń SO2 u ludzi powoduje:
1/ Trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych.
2/ Prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy.
3/ Kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie.
4/ Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe.
5/Tlenki azotu są przyczyną podrażniania i uszkodzenia płuc. Zawartość 280 mikrogramów NO2/m3 prowadzi do śmiertelnego zapalenia płuc, a około 47 mikrogramów NO2/m3 do bronchitu.
6/Tlenek węgla jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy.
7/Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. Przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3), który w powietrzu atmosferycznym tworzy z parą wodną aerozol kwasu siarkowego.

W wyniku samorzutnych reakcji chemicznych z emitowanych pyłów zawierających węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki, w obecności metali ciężkich (głównie miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary wodnej z powietrza, powstają inne – szczególnie groźne – związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania różnych odpadów. Tak często praktykowane przez ludzi spalanie materiałów, takich, jak: drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie (głównie I klasy, np. rtęć); torb plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków.
Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może być 1000 –krotnie większe niż w profesjonalnych spalarniach odpadów. Może ono wynosić 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla spalarni śmieci).
W przyrodzie magazynem dioksyn jest gleba i osady denne w zbiornikach wodnych. Stąd powstaje wysokie ryzyko zatrucia nimi wśród ludzi, których podstawę diety stanowią ryby z zatok lub słodkowodne, odżywiające się przecież planktonem i mułem z zanieczyszczonych zbiorników. W przypadku przyjęcia przez organizm człowieka wysokich dawek dioksyn, ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.
II. ZASADY KONTROLI

W celu zapobieżenia opisanym wyżej patologicznym zjawiskom będą przeprowadzane kontrole posesji na terenie gminy, ukierunkowane na nielegalne spalanie odpadów w piecach i kotłowniach. Działania kontrolne prowadzone będą przez Strażnika Miejskiego na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Zbąszynka w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren.
Podczas każdej interwencji dotyczącej podejrzenia spalania odpadów w piecach grzewczych na terenie firm i prywatnych posesji, funkcjonariusz Straży Miejskiej jest upoważniony bez wcześniejszej zapowiedzi do przeprowadzenia kontroli wskazanych obiektów. W ramach kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. Właściciele posesji będą informowani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i o szkodliwości takiego działania.
Informujemy również, że w trakcie podejmowania interwencji mogą być pobierane /jeżeli zajdzie taka konieczność/ próby popiołu z pieców które zostaną poddane analizie.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do osób odpowiedzialnych stosowane będą sankcje karne wynikające z art. 71 ustawy o odpadach / „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”/.
Postępowanie o ukaranie sprawcy, w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa może być również prowadzone na wniosek Straży Miejskiej w Zbąszynku przez Sąd Rejonowy w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
W przypadku kwestionowania obecności Strażnika Miejskiego na posesji podczas prowadzonej interwencji lub utrudniania wykonywania czynności służbowych funkcjonariuszowi publicznemu /a takim jest Strażnik Miejski/ przysługuje funkcjonariuszowi wzmożona ochrona prawna wynikająca z treści kodeksu karnego, a tym samym osobom utrudniającym wykonywanie tych czynności, w zależności od okoliczności zdarzenia, można przypisać zarzut z art. 222 § 1 k.k., art. 224 § 1 k.k., i art. 226 § 1k.k.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2012-01-10 22:45:06
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2012-01-10 22:45:06
Wprowadził informację do BIP: Bogusław Drzewiecki Data udostępnienia informacji: 2012-01-10 22:45:22
Osoba, która zmieniła informację: Bogusław Drzewiecki Data ostatniej zmiany: 2012-01-10 22:45:22
Artykuł był wyświetlony: 5305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu