ˆ

Konkursy na realizację zadań publicznych

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Burmistrz Zbąszynka ZAPRASZA ORGANIZACJE

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-09-30 08:38:41 Informacja ogłoszona dnia 2014-09-30 08:40:44 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

do konsultacji projektu rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na rok 2015,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi
oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie
w terminie do 15 października 2014 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Zbąszynku, Rynek 1
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zbąszynek
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ POZOSTAŁYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015.
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1 
1.     Program stanowi element lokalnej, szeroko rozumianej polityki społecznej i ma na celu objęcie możliwie jak najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej Gminy Zbąszynek.
2.     Współpraca z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych ujętych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnych z zadaniami gminy, określonymi w ustawie o samorządzie gminnym.
3.     Ilekroć w niniejszym Programie współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest mowa o:
a)      ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)      działalności pożytku publicznego – należy rozumieć przez to działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy,
c)      organizacji – należy rozumieć przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
d)      programie – należy rozumieć przez to Program współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015r.
 
Rozdział II
Obszary współpracy
§ 2
 
1. Analizując występujące potrzeby społeczne oraz dotychczas składane przez organizacje oferty
na realizację zadań Gminy priorytetowymi zadaniami przeznaczonymi do realizacji przez organizacje w roku 2015 będą:
a)     zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu,
b)     zadania z zakresu kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji,
      c)     Zadania z zakresu ochrony i promocja zdrowia.
 
2. Ustalone priorytety nie wyłączają możliwości wykonywania w 2015 r. innych zadań zgłoszonych  w trybie art. 12 ust. 1 ustawy.
  
Rozdział III
Formy współpracy
 
§ 3
 
1.     Udział podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych przez Gminę, zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna
z dziedziną zleconego zadania.
2.     Współpraca z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
3.     Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez:
a)     powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
b)     wsparcie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
4.     Środki finansowe w formie dotacji są przyznawane w trybie konkursów ofert; powierzenie wykonania zadania może nastąpić także w innym trybie, a w szczególności poprzez zakup potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych.
5.     Dotacje, o których mowa w ust. 3, nie mogą być wykorzystane na:
-          zadania i zakupy inwestycyjne,
-          zakup gruntów,
-          pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji,
-          działalność gospodarczą organizacji.
5.     Współpraca pozafinansowa polega na:
-          wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,
-          konsultowaniu z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,
-          prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej wspólnych działań Gminy i organizacji,
-          wspieraniu organizacji, starających się o środki z innych źródeł niż budżet Gminy, m.in. poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania oraz udzielanie rekomendacji,
-          umożliwianiu umieszczania przez organizacje pozarządowe w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy informacji dotyczących realizowanych przez te organizacje zadań,
-          nieodpłatnym udostępnianiu organizacjom pozarządowym pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy, w celu realizacji zadań statutowych,
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 5 
Organizacje w terminie do 15.10.2014 r. składają ewentualne propozycje zadań do Programu współpracy z organizacjami na rok 2015 r.
§ 6
 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi  projekt uchwały budżetowej na 2015 rok.
Załącznik – projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Podloch Data wytworzenia informacji: 2014-09-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2014-09-30 08:38:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-09-30 08:40:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-09-30 08:42:00
Artykuł był wyświetlony: 1381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu