ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1/2019

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona w ogrodach przydomowych ul. Wojska Polskiego) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 784 o pow. 0,0023ha.

Ogłoszono dnia: 2019-01-04 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2019-02-04 11:30:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW ZG1S/00029140/1

Cena wywoławcza

CENA WYWOŁAWCZA 5600zł + 23% VAT

Wadium

Wysokość wadium 1120 zł

Opis

Burmistrz Zbąszynka O G Ł A S Z A publiczny przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona w ogrodach przydomowych ul. Wojska Polskiego) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 784 o pow. 0,0023ha. Zbywana w drodze przetargu działka 784 przewidziana jest do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwościach przyłączenia się do istniejących sieci określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00029140/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Opisana nieruchomość położona jest w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z prawem zabudowy budynkiem garażowym. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 2204) CENA WYWOŁAWCZA 5600zł + 23% VAT Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r ( t. j. Dz. U. Nr 2017, poz. 1221 ze zmianami) - nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wysokość wadium 1120 zł Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, osoby fizyczne w dniu przetargu zobowiązane są okazać dowód tożsamości, a osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do dnia 01 lutego 2019r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 wskazując w tytule wpłaty „wadium dot. dz. 784 – Zbąszynek”. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Ustalona kwota wadium w dniu 01 lutego 2019r. winna figurować na rachunku bankowym gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą na wniosek wpłacającego w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 04 lutego 2019r. o godz. 1130 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. W dniu 28 grudnia 2018r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2204). Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 14, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowaną należność z tytułu zakupu nieruchomości należy wpłacić do kasy gminy lub na wskazane konto - kwota wylicytowana winna figurować na rachunku bankowym gminy w dniu zawierania aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz w zawieranym akcie notarialnym. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 31 grudnia 2018r. do dnia 03 lutego 2019r. poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy- wewnątrz budynku urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych na zewnątrz przed budynkiem urzędu– jest to sposób zwyczajowo przyjęty i stosowany. Ponadto ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl w zakładce przetargi oraz ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz.U.UE.L.119.1 z 04.05.2016r) informuję iż: Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynka. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urząd@zbaszynek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane przetwarzane są dla celów związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych , którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2019-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2019-01-04 12:56:02
Wprowadził informację do BIP: Marta Dylewska Data udostępnienia informacji: 2019-01-04 12:57:41
Osoba, która zmieniła informację: Marta Dylewska Data ostatniej zmiany: 2019-02-08 10:49:58
Artykuł był wyświetlony: 187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu