ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 39/2017

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 39/2017

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie wsi Dąbrówka Wlkp. przysiółek DEPOT w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 804/29 o pow. 643 m2.

Ogłoszono dnia: 2017-09-05 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2017-10-10 12:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW nr ZG1S/00029779/9.

Cena wywoławcza

C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości ustalona została w wysokości 8.060,00 zł
/słownie: złotych osiem tysięcy sześćdziesiąt /

Wadium

1.600,00 zł ( słownie: złotych jeden tysiąc sześćset )

Opis

Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie wsi Dąbrówka Wlkp. przysiółek DEPOT, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 804/29 o pow. 643 m2. Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, ponieważ nieruchomość wyznaczona do sprzedaży nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00029779/9. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, plan przyjęty uchwałą Nr VI/31/94 Rady Miejskiej w Zbąszynku w dniu 9 grudnia 1994r. uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego nr 17 poz. 154, który przestał obowiązywać w dniu 31 grudnia 2003r. przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w terenach oznaczonych symbolem „4MJ” strefa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług nie powodujących uciążliwości dla otoczenia. Dla nieruchomości nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości ustalona została w wysokości 8.060,00 zł /słownie: złotych osiem tysięcy sześćdziesiąt / Warunkiem udziału w przetargu jest: wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość wadium 1.600,00 zł ( słownie: złotych jeden tysiąc sześćset ) Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (w zł) , w terminie do 06 października 2017r., na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 804/29 w DEPOT”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 06 października 2017r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do trzeciego dnia od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 06 października 2017r. do godziny 1330 do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, biuro nr 17 Lista osób zakwalifikowanych do przetargu, wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 09 października 2017r. Przetarg odbędzie się 10 października 2017 r. o godzinie 1200 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 sierpnia 2017r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Gminy Zbąszynek oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 15:26:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 15:29:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 15:29:17
Artykuł był wyświetlony: 347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu