ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 8/2016

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 8/2016

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO w drodze rokowań.

Ogłoszono dnia: 2016-04-22 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2016-06-30 11:00:00

Miejsce

ROKOWANIA przeprowadzone zostaną w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Rynek 1, sala nr 25.

Księga wieczysta

KW ZG1S/00029787/8 i KW ZG1S/00029790/2.

Cena wywoławcza

1 014 000zł

Wadium

202 800zł

Opis

Rokowania dotyczą sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Dąbrówka Wielkopolska ul. Mała 17 - gmina Zbąszynek, powiat Świebodzin, woj. Lubuskie. Nieruchomość zabudowana jest zabytkowym pałacem, który wraz z przyległym terenem parku stanowi zwarty kompleks zajmujący teren o łącznej powierzchni 2,0858ha. W parku znajduje się muszla koncertowa wybudowana w latach 90-tych XX wieku. Opisana nieruchomość położona jest na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów geodezyjnie numerami: 193 o pow. 1,6358ha (park) i nr 194 o pow. 0,4500ha (zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem pałacu o powierzchni użytkowej 1575,01m2). Budynek pałacu jest obiektem wolnostojącym, w całości podpiwniczony, przykryty dachem czterospadowym, z czterema wieżyczkami. W otoczeniu nieruchomości zabytkowej dominują tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość sąsiaduje z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących sieci przesyłowych po uzgodnieniu z gestorami sieci przesyłowych. Wyznaczony do zbycia obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych pod nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Zespół pałacowo-parkowy został wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 czerwca 2001r pod numerem L-48. Lubuski Konserwator Zabytków udzielił pozwolenia na sprzedaż pałacu wraz z otaczającym go parkiem - decyzja z dnia 28 listopada 2012r Nr RZD.5173.45.2012. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste KW ZG1S/00029787/8 i KW ZG1S/00029790/2. Zgodnie z zapisem nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowiąca teren istniejącego pałacu i parku oznaczona jest symbolem „34 UKG” i „36 ZP”. Sprzedaż nieruchomości następuje przy uwzględnieniu art. 39 ust.2 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późniejszymi zmianami oraz przy uwzględnieniu § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. Dz. U. z 2014r poz. 1490. Opisana nieruchomość nie została sprzedana w zorganizowanych wcześniej przetargach i rokowaniach – sprzedaże okazały się bezskuteczne – zakończone wynikami negatywnymi. Zbywana nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Uwzględniając art.67 i art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości zabytkowej ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego obniżono, w związku z czym po zastosowaniu obniżek: CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości do rokowań wynosi: 1 014 000zł Zaliczka wynosi: 202 800zł Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w terminie do dnia 27 czerwca 2016r w wysokości 202 800 zł ( słownie złotych: dwieście dwa tysiące osiemset) na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 - zaliczka winna figurować na koncie gminy w dniu 27 czerwca 2016r. Wpłacając zaliczkę na konto gminy należy wpisać ”zaliczka dotycząca rokowań na sprzedaż pałacu. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom, rokowań zaliczki będą zwrócone w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania rokowań na konto wskazane przez wpłacającego. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania rokowań. Poza tym ogłaszający zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. DZ. U. z 2014r poz. 1380) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości przyszły nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku , w terminie do dnia 30 czerwca 2016r do godz. 1000 w zaklejonych kopertach z napisem: ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ PAŁACU. Zgłoszenie powinno zawierać: imię , nazwisko, adres , kontakt telefoniczny, e-mail oferenta, w przypadku firmy: nazwę i siedzibę firmy oraz poświadczone za zgodność z oryginałem ksero wpisu do działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający udział w rokowaniach zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń, kopię dowodu wpłaty zaliczki, proponowaną cenę i sposób zapłaty. Ponadto uczestnicy przystępujący do rokowań zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 i 10a przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011r Nr 177 poz. 1054 ze zmianami).

Informacje dodatkowe

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji ceny nabycia, komisja przetargowa przeprowadzi z tymi uczestnikami ustne rokowania. Z chwilą podpisania protokołu przez komisję przetargową rokowania uważa się za zamknięte. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia zakończenia rokowań. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ewentualne wznowienie granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę, może być dokonany na koszt i wniosek przyszłego nabywcy. Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczono na tablicach ogłoszeniowych gminy w sposób zwyczajowo przyjęty- wewnątrz siedziby urzędu i na zewnątrz przed budynkiem urzędu. Poza tym ogłoszenie o rokowaniach zamieszczone zostało w serwisie dziennika internetowego infopublikator.pl oraz na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. w okresie od dnia 21 kwietnia 2016r do dnia 29 czerwca 2016r. Dodatkowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku pokój nr 17, tel. 68 3849140 wew. 37.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2016-04-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2016-04-22 08:56:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-22 08:58:02
Osoba, która zmieniła informację: Adrian Kepke Data ostatniej zmiany: 2016-06-16 08:59:35
Artykuł był wyświetlony: 1973 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu