ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 40/2017

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowanej położonej w obrębie wsi CHLASTAWA w ewidencji gruntów oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 115 o pow. 0,7900ha.

Ogłoszono dnia: 2017-09-07 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2017-10-10 11:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW ZG1S/00047063/9.

Cena wywoławcza

80 000zł + należny podatek VAT

Wadium

16 000zł

Opis

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA O G Ł A S Z A I publiczny przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowanej położonej w obrębie wsi CHLASTAWA w ewidencji gruntów oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 115 o pow. 0,7900ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Aktualnie działka jest niezagospodarowana, istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów. Szczegółowe warunki dotyczące możliwości przyłączeń określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00047063/9. Księga nie wykazuje obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Opisana nieruchomość przeznaczona jest pod planowaną lokalizację zbiornika retencyjnego wód opadowych po uzyskaniu dokumentacji i wymaganych pozwoleń . Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami. CENA WYWOŁAWCZA 80 000zł + należny podatek VAT Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu (cena netto) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r t. j. Dz. U. 2017r. poz. 122 doliczony zostanie 23 % podatek VAT. Wysokość wadium 16 000zł Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do dnia 06 października 2017r. na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. Ustalona kwota wadium w dniu 06 października 2017r. winna figurować na rachunku bankowym gminy. Wpłacając na konto należy wpisać ”wadium dotyczące działki nr 115 –Chlastawa” Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone jest na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2017r. o godz. 1100 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. W dniu 28 sierpnia 2017r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami t. j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późniejszymi zmianami. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku pokój nr 17, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowaną należność z tytułu zakupu nieruchomości wraz z podatkiem VAT należy wpłacić do kasy gminy najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i stosowany poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy wewnątrz budynku urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych na zewnątrz przed budynkiem urzędu. Ponadto ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. w zakładce przetargi oraz w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 07 września 2017r. do dnia 07 października 2017r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 14:18:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 14:20:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-07 14:20:03
Artykuł był wyświetlony: 444 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek