ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 41/2017

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Przetarg dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Zbąszynek na nieruchomości Skarbu Państwa - jest to nieruchomość położona w obrębie miasta Zbąszynek w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 21/19 o pow. 1,8868ha – symbol klasoużytku Bp .

Ogłoszono dnia: 2017-09-07 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2017-11-09 10:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się dnia w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW ZG1S/00042988/4.

Cena wywoławcza

360 000zł

Wadium

72 000 zł

Opis

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA O G Ł A S Z A I publiczny przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ prawa użytkowania wieczystego Przetarg dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Zbąszynek na nieruchomości Skarbu Państwa - jest to nieruchomość położona w obrębie miasta Zbąszynek w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 21/19 o pow. 1,8868ha – symbol klasoużytku Bp . Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Aktualnie działka niezagospodarowana, istnieje możliwość przyłączenia do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej gazu ziemnego i telefonicznej. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych: energia - ENEA S.A. Poznań, gaz - Zakład Gazowniczy Zgorzelec, kanalizacja i woda - SZUK Zbąszynek W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00042988/4. W dziale II księgi wieczystej jako właściciel gruntu wpisany jest Skarb Państwa - wieczyste użytkowanie Gmina Zbąszynek do dnia 05 grudnia 2089r. Nabywca zobowiązany będzie wnosić na rzecz Skarbu Państwa opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntu ustalone przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. Opłaty roczne wnosi się do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań osób trzecich. Dla nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zbąszynek zbywany obszar przewidziany jest do prowadzenia zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości następuje przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.2147 z późniejszymi zmianami) . CENA WYWOŁAWCZA 360 000zł Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. tj. Dz. U. z 2017r. poz.122. Dla opisanego terenu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wysokość wadium 72 000 zł Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 06 listopada 2017r. na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Oddział Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. Ustalona kwota wadium w dniu 06 listopada 2017r. winna figurować na rachunku bankowym gminy. Wpłacając wadium należy wpisać ”wadium dotyczące działki nr 21/19 –Zbąszynek”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Poprzednio ogłaszane przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się dnia 09 listopada 2017r. o godz. 1000 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. W dniu 29 sierpnia 2016r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami). Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku pokój nr 17, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowaną należność z tytułu zakupu prawa użytkowania wieczystego należy przekazać na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosić będzie koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu i na tablicach ogłoszeniowych na zewnątrz przed budynkiem urzędu. Ponadto ogłoszenie o przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl.w zakładce przetargi oraz ukazało się w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w okresie od 07 września 2017r. do dnia 08 listopada 2017r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 14:25:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 14:26:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-07 14:26:52
Artykuł był wyświetlony: 424 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek