ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 48/2017

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Zbąszynek przy ulicy Zachodniej w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 243/46 o pow. 0,0810ha.

Ogłoszono dnia: 2017-10-30 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2017-12-04 11:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW ZG1S/00054227/9

Cena wywoławcza

37 000zł + 23% VAT

Wadium

7400,- zł

Opis

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA O G Ł A S Z A DRUGI publiczny przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Zbąszynek przy ulicy Zachodniej w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 243/46 o pow. 0,0810ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Aktualnie działka niezagospodarowana, istnieje możliwość przyłączenia do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej gazu ziemnego i telefonicznej. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych: energia - ENEA S.A. Zielona Góra, gaz - Zakład Gazowniczy, W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00054227/9. Księga wolna jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną . Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami). CENA WYWOŁAWCZA 37 000zł + 23% VAT Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu (cena netto) zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 122) doliczony zostanie wg obowiązującej stawki 23 % podatek VAT. Wysokość wadium 7400,- zł Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. DZ.U. z 2016r. poz. 1061 z późniejszymi zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do dnia 30 listopada 2017r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Oddział Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Wpłacając na konto należy wpisać ”wadium dotyczące działki nr 243/46 – Zbąszynek” Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone jest na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 04 grudnia 2017r o godz. 1100 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. W dniu 28 sierpnia 2017r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 przywołanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami . Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 17, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowana należność z tytułu zakupu nieruchomości wraz z podatkiem VAT w dniu zawarcia aktu notarialnego winna figurować na rachunku gminy. Nabywca ponosi koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz. Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 31 października 2017r. do dnia 02 listopada 2017r.. poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy, na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl oraz ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2017-10-30 15:12:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-30 15:14:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 12:29:14
Artykuł był wyświetlony: 328 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek