ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 49/2017

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Rokowania

Dotyczy: Rokowania dotyczą sprzedaży nieruchomości zabytkowej, objętej wpisem do rejestru zabytków, położonej w obrębie wsi Dąbrówka Wielkopolska ul. Mała 17 - gmina Zbąszynek, powiat Świebodzin, woj. Lubuskie. Celem rokowań jest sprzedaż zabytkowego pałacu wraz z przyległym terenem parku, który stanowi zwarty kompleks o łącznej powierzchni 2,0858ha.

Ogłoszono dnia: 2017-10-30 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2018-01-05 11:00:00

Miejsce

Rokowania przeprowadzone zostaną w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Rynek 1, sala nr 25.

Księga wieczysta

KW ZG1S/00029787/8

Cena wywoławcza

1 014 000zł

Wadium

Zaliczka wynosi: 202 800zł

Opis

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA O G Ł A S Z A sprzedaż ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO w drodze rokowań. Rokowania dotyczą sprzedaży nieruchomości zabytkowej, objętej wpisem do rejestru zabytków, położonej w obrębie wsi Dąbrówka Wielkopolska ul. Mała 17 - gmina Zbąszynek, powiat Świebodzin, woj. Lubuskie. Celem rokowań jest sprzedaż zabytkowego pałacu wraz z przyległym terenem parku, który stanowi zwarty kompleks o łącznej powierzchni 2,0858ha. CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości do rokowań wynosi: 1 014 000zł Zaliczka wynosi: 202 800zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 i 10a przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. tj. Dz. U z 2016r. poz. 710 z późniejszymi zmianami). Podana cena wywoławcza została obniżona przy uwzględnieniu art.67 ust.2 pkt.4 i art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opis nieruchomości: Zespół pałacowo-parkowy składa się z dwóch nieruchomości: nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193 o pow. 1,6358ha (park z muszlą koncertową), dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ZG1S/00029787/8 i działka nr 194 o pow. 0,4500ha (zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem pałacu o powierzchni użytkowej 1575,01m2) , dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00029790/2Budynek pałacu jest obiektem wolnostojącym, w całości podpiwniczony, przykryty dachem czterospadowym, z czterema wieżyczkami. W otoczeniu nieruchomości zabytkowej dominują tereny zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących sieci przesyłowych po uzgodnieniu z gestorami sieci przesyłowych. Wyznaczony do zbycia obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych pod nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. WKZ udzielił pozwolenia na sprzedaż pałacu wraz z otaczającym go parkiem - decyzja z dnia 28 listopada 2012r Nr RZD.5173.45.2012. Sprzedaż nieruchomości następuje przy uwzględnieniu art. 39 ust.2 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 2147 z późniejszymi zmianami oraz przy uwzględnieniu § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. Dz. U. z 2014r poz. 1490. Zbywana nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z zapisem nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowiąca teren istniejącego pałacu i parku oznaczona jest symbolem „34 UKG” i „36 ZP”. Zbywana nieruchomość wymaga remontu. Dokonując prac remontowych inwestor zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zabytków - wszelkie działania związane z remontem należy konsultować z konserwatorem. Terminy przeprowadzonych przetargów: Opisana nieruchomość nie została sprzedana w zorganizowanych przetargach. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 11.04.2013r. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 01.08.2013r. Zorganizowane przetargi oraz kilkakrotnie organizowane rokowania zakończyły się wynikami negatywnymi z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta - okazały się bezskuteczne. Zaliczka: Zaliczkę w wysokości 202 800 zł (słownie złotych: dwieście dwa tysiące osiemset) pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 stycznia 2018r. Wpłacona zaliczka winna figurować na koncie gminy w dniu 02 stycznia 2018r. Wpłacając zaliczkę na konto gminy należy wpisać ”rokowania pałac Dąbrówka Wlkp”. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom, rokowań zaliczki będą zwrócone w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania rokowań na konto wskazane przez wpłacającego lub na konto z którego dokonano wpłaty. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania rokowań. Poza tym ogłaszający zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach: Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku , w terminie do dnia 02 stycznia 2018r. do godz. 1000 w zaklejonych kopertach z napisem: ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ PAŁACU. Zgłoszenie powinno zawierać: imię , nazwisko, adres , kontakt telefoniczny, e-mail oferenta, w przypadku firmy: nazwę i siedzibę firmy oraz poświadczone za zgodność z oryginałem ksero wpisu do działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający udział w rokowaniach zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń, kopię dowodu wpłaty zaliczki, proponowaną cenę i sposób zapłaty, oświadczenie że zgłaszający . Ponadto uczestnicy przystępujący do rokowań zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne , które złożą pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. WAŻNE: w ofercie należy podać termin zagospodarowania nieruchomości i jej przeznaczenie. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: ROKOWANIA przeprowadzone zostaną w dniu 05 stycznia 2018r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Rynek 1, sala nr 25. Po zakwalifikowaniu zgłoszeń do ustnej części rokowań, komisja przeprowadzi ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy notarialnej. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji dotyczących ceny nabycia, komisja przetargowa przeprowadzi z tymi uczestnikami ustne rokowania. Z chwilą podpisania protokołu przez komisję przetargową rokowania uważa się za zamknięte. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia zakończenia rokowań. Inne informacje: Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Referatem Mienia Komunalnego i Geodezji – tel. 68 3849140 wew. 37. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków rokowań oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w biurze nr 17 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczono na tablicach ogłoszeniowych gminy w sposób zwyczajowo przyjęty- wewnątrz siedziby urzędu i na zewnątrz przed budynkiem urzędu. Poza tym ogłoszenie o rokowaniach zamieszczone zostało w serwisie dziennika internetowego infopublikator.pl oraz na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. w okresie od dnia 27 października 2017r. do dnia 04 stycznia 2018r.

Informacje dodatkowe

Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku , w terminie do dnia 02 stycznia 2018r. do godz. 10:00 w zaklejonych kopertach z napisem: ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ PAŁACU. W ofercie należy podać termin zagospodarowania nieruchomości i jej przeznaczenie. Zdjęcia do pobrania pod adresem: https://mega.nz/#F!bpliiRCb!JaF4YXSV6QCaRPTV1rK2Tw

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2017-10-30 15:26:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-30 16:06:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 16:06:37
Artykuł był wyświetlony: 528 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek