ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 62/2017

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego,oznaczonej przez gminę nr 17 o pow. 139 m2,

Ogłoszono dnia: 2017-12-27 00:00:00 przez Renata Kitta

Data przetargu

2018-02-01 12:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW nr ZG1S/00028258/4.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego
ustalona została w wysokości 24,32 zł

Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie 4,80 zł

Opis

Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej przez gminę nr 17 o pow. 139 m2, wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 666/27 z przeznaczeniem na ogród przydomowy. W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00028258/4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została w wysokości 24,32 zł (słownie: złotych dwadzieścia cztery in trzydzieści dwa grosze). Termin zapłaty rocznego czynszu dzierżawnego ustalony jest do 30 czerwca każdego roku, na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010. Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców, czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie, w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 ceny skupu żyta publikowanej przez GUS, za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie 4,80 zł (słownie: złotych cztery i osiemdziesiąt groszy) oraz okazanie dowodu wpłaty. Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 29 stycznia 2018r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr 17 w Zbąszynku.” W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu tj. najpóźniej do 29 stycznia 2018r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 2 lutego 2018r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się 01 lutego 2018r. o godzinie 1200 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 26 grudnia 2017r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na słupach ogłoszeniowych w mieście, oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Kitta Data wytworzenia informacji: 2017-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2017-12-27 14:05:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-27 14:06:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 07:41:19
Artykuł był wyświetlony: 378 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek