ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 14/2018

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, oznaczonej geodezyjnie nr działki 642 o pow. 2899 m2.

Ogłoszono dnia: 2018-05-23 00:00:00 przez Renata Kitta

Data przetargu

2018-06-27 12:00:00

Miejsce

W sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW nr ZG1S/00047903/0

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza rocznego czynszu
za dzierżawę gruntu ustalona została w wysokości 144,95 zł + 23 % podatku VAT.

Wadium

Wysokość wadium 28,00 zł

Opis

Burmistrz Zbąszynka ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę, na cele rekreacyjne na czas nieoznaczony część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, oznaczonej geodezyjnie nr działki 642 o pow. 2899 m2. W skład nieruchomości oddanej w dzierżawę wchodzą grunty sklasyfikowane jako wody stojące – staw. Pierwszy przetarg odbył się 11 października 2017r. Drugi przetarg odbył się 15 grudnia 2017r. Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek. Zgodnie z nieobowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn nieruchomość przeznaczona jest pod zbiornik wód retencyjnych p.poż. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00047903/0. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu ustalona została w wysokości 144,95 zł + 23 % podatku VAT. /słownie: złotych sto czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt pięć groszy/ Termin wnoszenia czynszu do 30 września każdego roku. Dodatkowo dzierżawca zobowiązany zostanie do udostępnienia wody do celów przeciwpożarowych, w sytuacji kiedy wystąpi zagrożenie pożarowe. Roczny czynsz dzierżawny może zostać rozliczony w świadczeniach związanych z bieżącym utrzymaniem wody stojącej i terenów zieleni. Cena wywoławcza rocznego czynszu wyliczona została zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 64/2017 Burmistrza Zbąszynka z dnia 19 lipca 2017r. Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki. Wysokość wadium 28,00 zł Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu ( w zł) terminie do dnia 21 czerwca 2018r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 z dopiskiem „wadium na działkę 642 w Kosieczynie”. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu za dzierżawę gruntu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 29 czerwca 2018r. na wskazane we wniosku „o zwrocie wadium” konto. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2018r. o godz. 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 września 2017r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń gminy Zbąszynek oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Kitta Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 15:26:13
Wprowadził informację do BIP: Adrian Kepke Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 15:27:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 09:58:02
Artykuł był wyświetlony: 257 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek