Ogłoszenie nr 510178-N-2018 z dnia 2018-01-26 r.

Gmina Zbąszynek: Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbąszynek, krajowy numer identyfikacyjny 97077055700000, ul. Rynek  1 , 66-210   Zbąszynek, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 849 140, e-mail przetargi@zbaszynek.pl, faks 683 849 484.
Adres strony internetowej (URL): www.zbaszynek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zbaszynek.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna w języku polskim - za pośredictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictem posłańca
Adres:
Urząd Miejski - Sekretariat nr 12, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek
Numer referencyjny: RIT.IV.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa) oraz ścieżki rowerowej nr 8 w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec) w ramach projektu Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek, zgodnie z posiadaną dokumentacją (Programem Funkcjonalno-Użytkowym w zakresie ścieżki nr 7 i ścieżki nr 8 oraz dokumentacją projektową w zakresie części ścieżki nr 7) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz zastrzega sobie prawo akceptacji rozwiązań. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na następujące części: - Część I - Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa) - Część II - Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 8 w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec) - Część I I. W ramach zadania nr 7 „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej od miejscowości Kosieczyn do miejscowości Chlastawa, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302” wykonawca wykona ścieżkę projektowana jako: Ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 do 5 m składająca się z odcinków: - teren wsi Chlastawa, - odcinek Chlastawa – Kosieczyn, na który Zamawiający ma dokumentację techniczną wraz z wszelkimi pozwoleniami, - odcinek we wsi Kosieczyn (częściowo biegnący istniejącą uliczką wsi), - odcinek Kosieczyn – Kręcko z dwoma obiektami inżynierskimi tj. tunelem pod nasypem kolejowym i kładką rowerową nad kanałem Gniła Obra. Orientacyjna długość ścieżki dla zadania nr 7 wynosi 5867 m w tym jest już odcinek dla którego Zamawiający ma gotową dokumentację techniczną o dł. 1049 m.(opisano go w pkt. I.C, I.D, I.E). Wykonawca wybuduje i odda przedmiot zamówienia do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek. Uwaga! Zadanie nie obejmuje części ścieżki nr 7, opisanej w PFU, która znajduje się na terenie Gminy Babimost. I.A Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (uwaga: podane ilości nie stanowią podstawy roszczeń wykonawcy, a jedynie określenie parametrów ilościowych zamówienia): I.A.1 Roboty przygotowawcze: 1. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy – 5,585 km 2. Ścięcie i karczowanie drzew wraz z wywozem dłużyc i karpiny oraz robotami ziemnymi – 630 szt. 3. Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha – 0,3565 ha 4. Zdjęcie warstwy humusu o gr. 30-40 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład 9404 m3 5. Rozebranie nawierzchni jezdni o szer. 5 m i gr do 50 cm wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy lub inwestora i utylizacją – 415 m2 6. Rozebranie nawierzchni chodników o szer do 2 m wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy lub inwestora i utylizacją – 940,4 m2 7. Przebudowa ogrodzeń posesji wraz z robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu i utylizacją – 250 m I.A.2 Roboty ziemne 8. Plantowanie skarp i terenów zielonych 9598,56 m2 9. Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat I-II z transportem na teren inwestycji (dokop), wraz z formowanie i zagęszczanie nasypu – grunt kat I –II – 9872,9 m3 10. Zabezpieczenie sieci urządzeń obcych (kabli telekomunikacyjnych) rurami osłonowymi dwudzielnymi typu arot (nie jest to znak towarowy, a jedynie wskazanie typu rury osłonowej) wraz z robotami ziemnymi – 100 m 11. Regulacja pionowa studzienek lub zaworów – 20 szt. I.A.3 Podbudowy 12. Wykonanie warstwy odcinającej piasku gr 10 cm – 12098,40 m3 13. Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych – ścieżka – 9923,2 m2 14. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm – 3488,7 m2 15. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm – 2175,2 m2 16. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm – 9923,20 m2 17. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej cementem o Rm=1,5 Mpa – gr 10 cm – 3522,90 m2 Nawierzchnie 18. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 5 cm – ścieżka 9923,20m2 19. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kostka koloru szarego) gr 8 cm na podsypce cem-piask. Gr 5 cm – 4539,00 m2 20. Nawierzchnia (ścieżki rowerowej) z betonowej kostki brukowej kolorowej (kostka koloru czerwonego) gr 8 cm na podsypce cem-piask. Gr 5 cm – 2175,2 I.A.4 Roboty wykończeniowe 21. Humusowanie terenów zielonych z obsianiem mieszanką traw przy grubości humusowania 10 cm – 9598,56 m2 22. Wykonanie ścieku terenowego z prefabrykowanych elementów betonowych (płyta ściekowa typ korytkowy) szer. 0,60 m, na podsypce cem-piask. Gr 5 cm, z wypełnieniem (zalaniem) spoin zaprawą cementową – 231,9 m 23. Ulepszenie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem – 17,70 m2 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 24. Oznakowanie poziome – cienkowarstwowe – 161,30 m2 25. Oznakowanie pionowe – ustawienie znaku pionowego – 36 szt. 26. Budowa oświetlenia – 150 m I.A.5 Elemety ulic 27. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm lub 22x30, na podsypce cem. – piask o grubości 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2 – 1659,4 m 28. Ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 30x8 cm na podsypcem cem-piask gr 3 cm i ławie z oporem (0,03m2) – 8821,7 m I.A.6 Inne roboty 29. Przebudowa napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg 400 m I.A.7 Branża mostowa 30. Budowa kładki dla rowerzystów – 1 szt. 31. Budowa przejazdu gospodarczego pod torami kolejowymi – 1 szt I.A.8 Branża konstrukcyjno budowlana 32 Budowa stanicy rowerowej (małej architektury) 1 szt I.B Zadanie składa się z 2 etapów (za wyjątkiem części, dla której wykonano dokumentację projektową): I.B.1 Etap I : Wykonanie dokumentacji projektowej: - mapy dla celów projektowych (2 szt.), - wypisy z rejestru gruntów (1 szt.) - wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją (1 szt.) - projekty podziału nieruchomości (dla działek ulegających podziałoi – jeśli dotyczy – 6 szt.), - materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (2 szt.), - projekt budowlany, (wraz z opracowaniami towarzyszącymi – 6 szt.)) - wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (2 szt.) - wniosek o pozwolenie na budowę (2 szt.) - plan BIOZ (6 szt.) - projekty czasowej organizacji ruchu (6 szt.) - projekt wykonawczy (wraz z opracowaniami towarzyszącymi – 4 szt.) - STWIORB – (4 szt.) - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powykonawczymi ( 3 szt.), - dokumentacje powykonawczą (3 szt.) - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie granic, szkice przebiegu granic pasa drogowego, łącznie z rejestracją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (3 szt.) - Program Zapewnienia Jakości (3 szt.) - Projekt stałej organizacji ruchu (3 szt.) - Przedmiar robót (3 sztuki + PDF) - Kosztorys inwestorski (3 sztuki + PDF), akceptowany przez inspektora nadzoru, będący podstawą płatności częściowych, Projekty na etapie opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku gdy wycinka drzew prowadzona będzie w okresie ochronnym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę. I.B.2 Etap II Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. Inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp (WZŚ.4210.11.2016.AN z dnia 31 sierpnia 2016r.), która stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny OOŚ. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania przedmiot umowy w stanie wolnym od wad i usterek. Ścieżka nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa) - CZĘŚĆ ZAPROJEKTOWANA I.C W zakresie branży drogowej:  budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,50 m i dł. 1049,34 m,  budowę chodnika o szerokości 2,00 m i dł. 74,15 m,  przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,  przebudowę zjazdu publicznego,  budowę przejazdów przez ścieżkę rowerową, w miejscach istniejących zjazdów na użytki rolne,  budowę instalacji oświetleniowej wraz z instalacją znaku aktywnego D-6 na projektowanym przejściu dla pieszych w km 10+604,60 drogi wojewódzkiej nr 302,  zabezpieczenie kolidujących sieci urządzeń obcych,  budowę przepustu betonowego Ø 40 cm o długości 8,0 m. Projektowane parametry techniczne ścieżki rowerowej:  szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej: 2,50 m,  długość ścieżki rowerowej: 1049,27 m,  nawierzchnia ścieżki rowerowej: beton asfaltowy,  nawierzchnia na zjazdów i przejazdów: beton asfaltowy,  pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej: jednostronny 2%, Projektowane parametry techniczne chodnika:  szerokość chodnika: 2,00 m,  długość chodnika: 74,19 m,  nawierzchnia chodnika: bet. kostka brukowa „niefazowana” szara gr. 8 cm,  pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne 2%, Zestawienie powierzchni:  powierzchnia projektowanej nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego gr. 5 cm : ok. 2500,0 m2  powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej „niefazowanej” gr. 8 cm: ok. 125,0m2  powierzchnia projektowanej nawierzchni na przejazdach przez ścieżkę rowerową oraz na przebudowanych zjazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm: ok. 200,0 m2 I.D w zakresie branży elektrycznej ● wykonanie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ● zasilanie kablowe słupa oświetleniowego ● wolnostojącej szafki bezpiecznikowo sterowniczej ● zabudowa słupa oświetleniowego SAL-SYG-60-4P-CL ● montaż znaku aktywnego D-6 (z pulsatorami i podświetleniem przejścia) Charakterystyka elektroenergetyczna. * moc przyłączeniowa 0,5 kW * moc zasilania docelowego 0,2 kW * dopuszczalny procentowy spadek napięcia du% = 5 % * obliczeniowy cos  = 0,93 * transformator w stacji 160 kV. A * bezpieczniki obwodu zasilającego 1 x 100 A * linia kablowa YKY 3 x 6 mm2 długość 160 mb Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych odbywać się będzie w ramach istniejącego limitu mocy. I.E W zakresie organizacji ruchu wykonawca wykona urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe, zgodnie z opisem projektu stałej organizacji ruchu po wybudowaniu ścieżki rowerowej od miejscowości Kosieczyn do miejscowości Chlastawa, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302. - Część II II. W ramach zadania zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 8 częściowo w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec) oraz ul. Małej i Piastowskiej w m. Dąbrówka Wielkopolska o długości około 4962 m, Wykonawca wykona ścieżkę: - niezależny ciąg rowerowy (o szer. 2,5 – 3,0 m), - ciąg pieszo-jezdny (w drodze gminnej w m. Dąbrówka Wlkp – ul Małej (o szerokości 5 m), przy kościele e w m. Dąbrówka Wlkp. (o szerokości 3,5 m), - odcinek 337 m ścieżki (o szer.2,5-3,50 m) od skrzyżowania ul. Piastowskiej ze Zbąszyńską do wjazdu na istniejącą ścieżkę przy ul. Głównej (ścieżka do cmentarza). Wykonawca wybuduje i odda przedmiot zamówienia do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek. II.A Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (uwaga: podane ilości nie stanowią podstawy roszczeń wykonawcy, a jedynie określenie parametrów ilościowych zamówienia): II.A.1 Roboty przygotowawcze: 30. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy – 5,044 km 31. Ścięcie i karczowanie drzew wraz z wywozem dłużyc i karpiny oraz robotami ziemnymi – 71 szt. 32. Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha – 71 szt 33. Zdjęcie warstwy humusu o gr. 30-40 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład 7330,6 m3 34. Rozebranie nawierzchni jezdni o szer. 5 m i gr do 50 cm wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy lub inwestora i utylizacją – 769 m 35. Rozebranie nawierzchni chodników o szer do 2 m wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy lub inwestora i utylizacją – 1790 m2 36. Przebudowa ogrodzeń posesji wraz z robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu i utylizacją – 769 m II.A.2 Roboty ziemne 37. Plantowanie skarp i terenów zielonych 8070,72 m2 38. Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat I-II z transportem na teren inwestycji (dokop), wraz z formowanie i zagęszczanie nasypu – grunt kat I –II – 7487 m3 II.A.3 Podbudowy 39. Wykonanie warstwy odcinającej piasku gr 10 cm – 11656,40 m3 40. Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych – ścieżka – 7485 m2 41. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm – 856,85 m2 42. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm – 5266,40 m2 43. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm – 6390 m2 44. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej cementem o Rm=1,5 Mpa – gr 10 cm – 929,85 m2 45. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr 8 cm – 365 m2 Nawierzchnie 46. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16S gr 6 cm – 365 m2 47. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm – 365 m2 48. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 5 cm – ścieżka 6390 m2 49. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kostka koloru szarego) gr 8 cm na podsypce cem-piask. Gr 5 cm – 1145,80 m2 50. Nawierzchnia (ścieżki rowerowej) z betonowej kostki brukowej kolorowej (kostka koloru czerwonego) gr 8 cm na podsypce cem-piask. Gr 5 cm – 5266,40 II.A.4 Roboty wykończeniowe 51. Humusowanie terenów zielonych z obsianiem mieszanką traw przy grubości humusowania 10 cm – 8070,7 m2 52. Ulepszenie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem – 109,50 m2 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 53. Oznakowanie poziome – cienkowarstwowe – 144 m2 54. Oznakowanie pionowe – ustawienie znaku pionowego – 30 szt. II.A.5 Elemety ulic 55. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm lub 22x30, na podsypce cem. – piask o grubości 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2 – 646,70 m 56. Ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 30x8 cm na podsypcem cem-piask gr 3 cm i ławie z oporem (0,03m2) – 8016,5 m II.A.6 Inne roboty 57. Przebudowa napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg 391 m II.B Zadanie składa się z 2 etapów: II.B.1 Etap I : Wykonanie dokumentacji projektowej: - mapy dla celów projektowych (2 szt.), - wypisy z rejestru gruntów (1 szt.) - wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją (1 szt.) - projekty podziału nieruchomości (dla działek ulegających podziałowi – jeśli dotyczy – 6 szt.), - materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (2 szt.), - projekt budowlany, (wraz z opracowaniami towarzyszącymi – 6 szt.)) - wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (2 szt.) - wniosek o pozwolenie na budowę (2 szt.) - plan BIOZ (6 szt.) - projekty czasowej organizacji ruchu (6 szt.) - projekt wykonawczy (wraz z opracowaniami towarzyszącymi – 4 szt.) - STWIORB – (4 szt.) - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powykonawczymi ( 3 szt.), - dokumentacje powykonawczą (3 szt.) - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie granic, szkice przebiegu granic pasa drogowego, łącznie z rejestracją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (3 szt.) - Program Zapewnienia Jakości (3 szt.) - Projekt stałej organizacji ruchu (3 szt.) - Przedmiar robót (3 sztuki + PDF) - Kosztorys inwestorki (3 sztuki + PDF) Projekty na etapie opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku gdy wycinka drzew prowadzona będzie w okresie ochronnym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę. II.B.2 Etap II Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. Inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp (WZŚ.4210.11.2016.AN z dnia 31 sierpnia 2016r.), która stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny OOŚ. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania przedmiot umowyw stanie wolnym od wad i usterek. 10. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień publicznych CPV: 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233140-2 Roboty drogowe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 1). Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 2). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w pkt. 1) co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3). Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt. 4.1 - zgodnie z załącznikiem nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71320000-7
45233161-5
45233150-5
45233140-2
45310000-3
45233200-1
45231000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4093016,31
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać ten warunek razem. - Część II Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać ten warunek razem. Wykonawca składający ofertę na obie części musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż suma kwot wskazana powyżej (tj. na kwotę 1.500.000,00 zł)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. - Część I Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami: a. Projektant branży drogowej. Osoba ta musi posiadać aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta w zakresie objętym umową; b. Kierownik Budowy – Kierownik robót drogowych (1 osoba) – wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową; ● Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych lub dróg utwardzonych o minimalnej długości 3 km, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. poświadczenie). Zamawiający nie wymaga, aby w/w zadania były wykonane w ramach jednego zadania /zlecenia/ zamówienia/ inwestycji. - Część II Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami: a. Projektant branży drogowej. Osoba ta musi posiadać aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta w zakresie objętym umową; b. Kierownik Budowy – Kierownik robót drogowych (1 osoba) – wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową; ● Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. polegające na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych lub dróg utwardzonych o minimalnej długości 3 km, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. poświadczenie). Zamawiający nie wymaga, aby w/w zadania były wykonane w ramach jednego zadania /zlecenia/ zamówienia/ inwestycji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, ezaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 10.1.2) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Część I- 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), Część II - 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. W ramach zadania nr 7 „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej od miejscowości Kosieczyn do miejscowości Chlastawa, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302” wykonawca wykona ścieżkę projektowana jako: Ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 do 5 m składająca się z odcinków: - teren wsi Chlastawa, - odcinek Chlastawa – Kosieczyn, na który Zamawiający ma dokumentację techniczną wraz z wszelkimi pozwoleniami, - odcinek we wsi Kosieczyn (częściowo biegnący istniejącą uliczką wsi), - odcinek Kosieczyn – Kręcko z dwoma obiektami inżynierskimi tj. tunelem pod nasypem kolejowym i kładką rowerową nad kanałem Gniła Obra. Orientacyjna długość ścieżki dla zadania nr 7 wynosi 5867 m w tym jest już odcinek dla którego Zamawiający ma gotową dokumentację techniczną o dł. 1049 m.(opisano go w pkt. I.C, I.D, I.E). Wykonawca wybuduje i odda przedmiot zamówienia do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 8 w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach zadania zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 8 częściowo w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec) oraz ul. Małej i Piastowskiej w m. Dąbrówka Wielkopolska o długości około 4962 m, Wykonawca wykona ścieżkę: - niezależny ciąg rowerowy (o szer. 2,5 – 3,0 m), - ciąg pieszo-jezdny (w drodze gminnej w m. Dąbrówka Wlkp – ul Małej (o szerokości 5 m), przy kościele e w m. Dąbrówka Wlkp. (o szerokości 3,5 m), - odcinek 337 m ścieżki (o szer.2,5-3,50 m) od skrzyżowania ul. Piastowskiej ze Zbąszyńską do wjazdu na istniejącą ścieżkę przy ul. Głównej (ścieżka do cmentarza). Wykonawca wybuduje i odda przedmiot zamówienia do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: