Gmina Zbąszynek
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500042596-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.
Gmina Zbąszynek: Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510178-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500032638-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zbąszynek, Krajowy numer identyfikacyjny 97077055700000, ul. Rynek  1, 66-210   Zbąszynek, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 849 140, e-mail przetargi@zbaszynek.pl, faks 683 849 484.
Adres strony internetowej (url): www.zbaszynek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIT.IV.271.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa) oraz ścieżki rowerowej nr 8 w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec) w ramach projektu Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek, zgodnie z posiadaną dokumentacją (Programem Funkcjonalno-Użytkowym w zakresie ścieżki nr 7 i ścieżki nr 8 oraz dokumentacją projektową w zakresie części ścieżki nr 7) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz zastrzega sobie prawo akceptacji rozwiązań. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na następujące części: - Część I - Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa) - Część II - Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 8 w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec) - Część I I. W ramach zadania nr 7 „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej od miejscowości Kosieczyn do miejscowości Chlastawa, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302” wykonawca wykona ścieżkę projektowana jako: Ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 do 5 m składająca się z odcinków: - teren wsi Chlastawa, - odcinek Chlastawa – Kosieczyn, na który Zamawiający ma dokumentację techniczną wraz z wszelkimi pozwoleniami, - odcinek we wsi Kosieczyn (częściowo biegnący istniejącą uliczką wsi), - odcinek Kosieczyn – Kręcko z dwoma obiektami inżynierskimi tj. tunelem pod nasypem kolejowym i kładką rowerową nad kanałem Gniła Obra. Orientacyjna długość ścieżki dla zadania nr 7 wynosi 5867 m w tym jest już odcinek dla którego Zamawiający ma gotową dokumentację techniczną o dł. 1049 m.(opisano go w pkt. I.C, I.D, I.E). Wykonawca wybuduje i odda przedmiot zamówienia do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek. Uwaga! Zadanie nie obejmuje części ścieżki nr 7, opisanej w PFU, która znajduje się na terenie Gminy Babimost. I.A Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (uwaga: podane ilości nie stanowią podstawy roszczeń wykonawcy, a jedynie określenie parametrów ilościowych zamówienia): I.A.1 Roboty przygotowawcze: 1. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy – 5,585 km 2. Ścięcie i karczowanie drzew wraz z wywozem dłużyc i karpiny oraz robotami ziemnymi – 630 szt. 3. Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha – 0,3565 ha 4. Zdjęcie warstwy humusu o gr. 30-40 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład 9404 m3 5. Rozebranie nawierzchni jezdni o szer. 5 m i gr do 50 cm wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy lub inwestora i utylizacją – 415 m2 6. Rozebranie nawierzchni chodników o szer do 2 m wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy lub inwestora i utylizacją – 940,4 m2 7. Przebudowa ogrodzeń posesji wraz z robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu i utylizacją – 250 m I.A.2 Roboty ziemne 8. Plantowanie skarp i terenów zielonych 9598,56 m2 9. Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat I-II z transportem na teren inwestycji (dokop), wraz z formowanie i zagęszczanie nasypu – grunt kat I –II – 9872,9 m3 10. Zabezpieczenie sieci urządzeń obcych (kabli telekomunikacyjnych) rurami osłonowymi dwudzielnymi typu arot (nie jest to znak towarowy, a jedynie wskazanie typu rury osłonowej) wraz z robotami ziemnymi – 100 m 11. Regulacja pionowa studzienek lub zaworów – 20 szt. I.A.3 Podbudowy 12. Wykonanie warstwy odcinającej piasku gr 10 cm – 12098,40 m3 13. Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych – ścieżka – 9923,2 m2 14. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm – 3488,7 m2 15. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm – 2175,2 m2 16. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm – 9923,20 m2 17. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej cementem o Rm=1,5 Mpa – gr 10 cm – 3522,90 m2 Nawierzchnie 18. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 5 cm – ścieżka 9923,20m2 19. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kostka koloru szarego) gr 8 cm na podsypce cem-piask. Gr 5 cm – 4539,00 m2 20. Nawierzchnia (ścieżki rowerowej) z betonowej kostki brukowej kolorowej (kostka koloru czerwonego) gr 8 cm na podsypce cem-piask. Gr 5 cm – 2175,2 I.A.4 Roboty wykończeniowe 21. Humusowanie terenów zielonych z obsianiem mieszanką traw przy grubości humusowania 10 cm – 9598,56 m2 22. Wykonanie ścieku terenowego z prefabrykowanych elementów betonowych (płyta ściekowa typ korytkowy) szer. 0,60 m, na podsypce cem-piask. Gr 5 cm, z wypełnieniem (zalaniem) spoin zaprawą cementową – 231,9 m 23. Ulepszenie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem – 17,70 m2 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 24. Oznakowanie poziome – cienkowarstwowe – 161,30 m2 25. Oznakowanie pionowe – ustawienie znaku pionowego – 36 szt. 26. Budowa oświetlenia – 150 m I.A.5 Elemety ulic 27. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm lub 22x30, na podsypce cem. – piask o grubości 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2 – 1659,4 m 28. Ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 30x8 cm na podsypcem cem-piask gr 3 cm i ławie z oporem (0,03m2) – 8821,7 m I.A.6 Inne roboty 29. Przebudowa napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg 400 m I.A.7 Branża mostowa 30. Budowa kładki dla rowerzystów – 1 szt. 31. Budowa przejazdu gospodarczego pod torami kolejowymi – 1 szt I.A.8 Branża konstrukcyjno budowlana 32 Budowa stanicy rowerowej (małej architektury) 1 szt I.B Zadanie składa się z 2 etapów (za wyjątkiem części, dla której wykonano dokumentację projektową): I.B.1 Etap I : Wykonanie dokumentacji projektowej: - mapy dla celów projektowych (2 szt.), - wypisy z rejestru gruntów (1 szt.) - wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją (1 szt.) - projekty podziału nieruchomości (dla działek ulegających podziałoi – jeśli dotyczy – 6 szt.), - materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (2 szt.), - projekt budowlany, (wraz z opracowaniami towarzyszącymi – 6 szt.)) - wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (2 szt.) - wniosek o pozwolenie na budowę (2 szt.) - plan BIOZ (6 szt.) - projekty czasowej organizacji ruchu (6 szt.) - projekt wykonawczy (wraz z opracowaniami towarzyszącymi – 4 szt.) - STWIORB – (4 szt.) - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powykonawczymi ( 3 szt.), - dokumentacje powykonawczą (3 szt.) - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie granic, szkice przebiegu granic pasa drogowego, łącznie z rejestracją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (3 szt.) - Program Zapewnienia Jakości (3 szt.) - Projekt stałej organizacji ruchu (3 szt.) - Przedmiar robót (3 sztuki + PDF) - Kosztorys inwestorski (3 sztuki + PDF), akceptowany przez inspektora nadzoru, będący podstawą płatności częściowych, Projekty na etapie opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku gdy wycinka drzew prowadzona będzie w okresie ochronnym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę. I.B.2 Etap II Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. Inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp (WZŚ.4210.11.2016.AN z dnia 31 sierpnia 2016r.), która stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny OOŚ. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania przedmiot umowy w stanie wolnym od wad i usterek. Ścieżka nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa) - CZĘŚĆ ZAPROJEKTOWANA I.C W zakresie branży drogowej:  budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,50 m i dł. 1049,34 m,  budowę chodnika o szerokości 2,00 m i dł. 74,15 m,  przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,  przebudowę zjazdu publicznego,  budowę przejazdów przez ścieżkę rowerową, w miejscach istniejących zjazdów na użytki rolne,  budowę instalacji oświetleniowej wraz z instalacją znaku aktywnego D-6 na projektowanym przejściu dla pieszych w km 10+604,60 drogi wojewódzkiej nr 302,  zabezpieczenie kolidujących sieci urządzeń obcych,  budowę przepustu betonowego Ø 40 cm o długości 8,0 m. Projektowane parametry techniczne ścieżki rowerowej:  szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej: 2,50 m,  długość ścieżki rowerowej: 1049,27 m,  nawierzchnia ścieżki rowerowej: beton asfaltowy,  nawierzchnia na zjazdów i przejazdów: beton asfaltowy,  pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej: jednostronny 2%, Projektowane parametry techniczne chodnika:  szerokość chodnika: 2,00 m,  długość chodnika: 74,19 m,  nawierzchnia chodnika: bet. kostka brukowa „niefazowana” szara gr. 8 cm,  pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne 2%, Zestawienie powierzchni:  powierzchnia projektowanej nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego gr. 5 cm : ok. 2500,0 m2  powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej „niefazowanej” gr. 8 cm: ok. 125,0m2  powierzchnia projektowanej nawierzchni na przejazdach przez ścieżkę rowerową oraz na przebudowanych zjazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm: ok. 200,0 m2 I.D w zakresie branży elektrycznej ● wykonanie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ● zasilanie kablowe słupa oświetleniowego ● wolnostojącej szafki bezpiecznikowo sterowniczej ● zabudowa słupa oświetleniowego SAL-SYG-60-4P-CL ● montaż znaku aktywnego D-6 (z pulsatorami i podświetleniem przejścia) Charakterystyka elektroenergetyczna. * moc przyłączeniowa 0,5 kW * moc zasilania docelowego 0,2 kW * dopuszczalny procentowy spadek napięcia du% = 5 % * obliczeniowy cos  = 0,93 * transformator w stacji 160 kV. A * bezpieczniki obwodu zasilającego 1 x 100 A * linia kablowa YKY 3 x 6 mm2 długość 160 mb Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych odbywać się będzie w ramach istniejącego limitu mocy. I.E W zakresie organizacji ruchu wykonawca wykona urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe, zgodnie z opisem projektu stałej organizacji ruchu po wybudowaniu ścieżki rowerowej od miejscowości Kosieczyn do miejscowości Chlastawa, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302. - Część II II. W ramach zadania zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 8 częściowo w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec) oraz ul. Małej i Piastowskiej w m. Dąbrówka Wielkopolska o długości około 4962 m, Wykonawca wykona ścieżkę: - niezależny ciąg rowerowy (o szer. 2,5 – 3,0 m), - ciąg pieszo-jezdny (w drodze gminnej w m. Dąbrówka Wlkp – ul Małej (o szerokości 5 m), przy kościele e w m. Dąbrówka Wlkp. (o szerokości 3,5 m), - odcinek 337 m ścieżki (o szer.2,5-3,50 m) od skrzyżowania ul. Piastowskiej ze Zbąszyńską do wjazdu na istniejącą ścieżkę przy ul. Głównej (ścieżka do cmentarza). Wykonawca wybuduje i odda przedmiot zamówienia do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek. II.A Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (uwaga: podane ilości nie stanowią podstawy roszczeń wykonawcy, a jedynie określenie parametrów ilościowych zamówienia): II.A.1 Roboty przygotowawcze: 30. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy – 5,044 km 31. Ścięcie i karczowanie drzew wraz z wywozem dłużyc i karpiny oraz robotami ziemnymi – 71 szt. 32. Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha – 71 szt 33. Zdjęcie warstwy humusu o gr. 30-40 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład 7330,6 m3 34. Rozebranie nawierzchni jezdni o szer. 5 m i gr do 50 cm wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy lub inwestora i utylizacją – 769 m 35. Rozebranie nawierzchni chodników o szer do 2 m wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy lub inwestora i utylizacją – 1790 m2 36. Przebudowa ogrodzeń posesji wraz z robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu i utylizacją – 769 m II.A.2 Roboty ziemne 37. Plantowanie skarp i terenów zielonych 8070,72 m2 38. Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat I-II z transportem na teren inwestycji (dokop), wraz z formowanie i zagęszczanie nasypu – grunt kat I –II – 7487 m3 II.A.3 Podbudowy 39. Wykonanie warstwy odcinającej piasku gr 10 cm – 11656,40 m3 40. Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych – ścieżka – 7485 m2 41. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm – 856,85 m2 42. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm – 5266,40 m2 43. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm – 6390 m2 44. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej cementem o Rm=1,5 Mpa – gr 10 cm – 929,85 m2 45. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr 8 cm – 365 m2 Nawierzchnie 46. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16S gr 6 cm – 365 m2 47. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm – 365 m2 48. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 5 cm – ścieżka 6390 m2 49. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kostka koloru szarego) gr 8 cm na podsypce cem-piask. Gr 5 cm – 1145,80 m2 50. Nawierzchnia (ścieżki rowerowej) z betonowej kostki brukowej kolorowej (kostka koloru czerwonego) gr 8 cm na podsypce cem-piask. Gr 5 cm – 5266,40 II.A.4 Roboty wykończeniowe 51. Humusowanie terenów zielonych z obsianiem mieszanką traw przy grubości humusowania 10 cm – 8070,7 m2 52. Ulepszenie poboczy warstwą kruszywa łamanego gr 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem – 109,50 m2 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 53. Oznakowanie poziome – cienkowarstwowe – 144 m2 54. Oznakowanie pionowe – ustawienie znaku pionowego – 30 szt. II.A.5 Elemety ulic 55. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm lub 22x30, na podsypce cem. – piask o grubości 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2 – 646,70 m 56. Ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 30x8 cm na podsypcem cem-piask gr 3 cm i ławie z oporem (0,03m2) – 8016,5 m II.A.6 Inne roboty 57. Przebudowa napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg 391 m II.B Zadanie składa się z 2 etapów: II.B.1 Etap I : Wykonanie dokumentacji projektowej: - mapy dla celów projektowych (2 szt.), - wypisy z rejestru gruntów (1 szt.) - wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją (1 szt.) - projekty podziału nieruchomości (dla działek ulegających podziałowi – jeśli dotyczy – 6 szt.), - materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (2 szt.), - projekt budowlany, (wraz z opracowaniami towarzyszącymi – 6 szt.)) - wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (2 szt.) - wniosek o pozwolenie na budowę (2 szt.) - plan BIOZ (6 szt.) - projekty czasowej organizacji ruchu (6 szt.) - projekt wykonawczy (wraz z opracowaniami towarzyszącymi – 4 szt.) - STWIORB – (4 szt.) - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powykonawczymi ( 3 szt.), - dokumentacje powykonawczą (3 szt.) - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie granic, szkice przebiegu granic pasa drogowego, łącznie z rejestracją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (3 szt.) - Program Zapewnienia Jakości (3 szt.) - Projekt stałej organizacji ruchu (3 szt.) - Przedmiar robót (3 sztuki + PDF) - Kosztorys inwestorki (3 sztuki + PDF) Projekty na etapie opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku gdy wycinka drzew prowadzona będzie w okresie ochronnym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycinkę. II.B.2 Etap II Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. Inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp (WZŚ.4210.11.2016.AN z dnia 31 sierpnia 2016r.), która stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny OOŚ. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania przedmiot umowyw stanie wolnym od wad i usterek. 10. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień publicznych CPV: 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233140-2 Roboty drogowe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 1). Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 2). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w pkt. 1) co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3). Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt. 4.1 - zgodnie z załącznikiem nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233162-2

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71320000-7, 45233161-5, 45233150-5, 45233140-2, 45310000-3, 45233200-1, 45231000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: aprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art.93 ust.1 pkt.1 - Brak ofert

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 8 w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art.93.ust. 1 pkt4 - brak środków, oferta znacząco przekraczała wartość środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych