Ogłoszenie nr 587441-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Gmina Zbąszynek: Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbąszynek, krajowy numer identyfikacyjny 97077055700000, ul. Rynek  1 , 66-210   Zbąszynek, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 849 140, e-mail przetargi@zbaszynek.pl, faks 683 849 484.
Adres strony internetowej (URL): www.zbaszynek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.zbaszynek.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.zbaszynek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
dostarczenie ofert za pośrednictwem operatorów pocztowych lub osobiscie
Adres:
Sekretariat Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek biuro nr 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy
Numer referencyjny: RIT.IV.271.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach projektu planuje się doposażenie i modernizację istniejących pracowni w ramach kształconych zawodów: -w zakresie Technika informatyka – modernizacja pracowni aplikacji internetowych oraz urządzeń techniki komputerowej, -w zakresie Technika mechatronika – doposażenie i modernizacja pracowni urządzeń mechatronicznych, -w zakresie Technika elektryka – doposażenie pracowni instalacji elektrycznych oraz energoelektroniki, -w zakresie Technika automatyka sterowania ruchem kolejowym jako KKZ– przygotowanie, doposażenie nowej pracowni do badania urządzeń wewnętrznych SRK oraz urządzeń przekaźnikowych i opracowywania dokumentacji. Zamówienie zostało podzielone na trzy części; 1. Sprzęt komputerowy. 2. Wyposażenie - pracowni elektrycznej i mechatronicznej. 3. Obrabiarka CNC. Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy w Gminie Zbąszynek (województwo lubuskie) poprzez wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku w innowacyjne pracownie zawodowe. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli stworzyć warunki do nauczania zbliżone do środowiska pracy w nowoczesnych firmach. Realizacja projektu przyczyni się do doposażenia pracowni specjalistycznych, a tym samym wpłynie przede wszystkim pozytywnie na poprawę warunków kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu egzaminowania w szkole. Głównym celem projektu jest wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku w nowoczesne laboratoria zawodowe w celu polepszenia warunków kształcenia młodzieży Gminy Zbąszynek w celu przygotowania ich pod kątem zmieniającego się rynku pracy. Długofalowym celem projektu jest stworzenie w Gminie Zbąszynek warunków do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i na kompetencjach kluczowych.

II.5) Główny kod CPV: 30213300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30231000-7
30237475-9
32351200-0
38652100-1
32340000-8
30237100-0
32342400-6
30214000-2
30232000-4
30237280-5
32420000-3
32413100-2
39162200-7
39162110-9
42632000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a. dla Części 1 - Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej 100 000 PLN i b. dla Części 1 - Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000 PLN. c. dla Części 2 – Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej 150 000 PLN i d. dla Części 2 – Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 150 000 PLN. e. dla Części 3 - Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej 50 000 PLN i f. dla Części 3 - Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 50 000 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. dla Części 1 - minimum 3 dostaw o łącznej wartości co najmniej 250 000 PLN (bez podatku VAT), których przedmiotem była dostawa sprzętu IT, w skład którego wchodziło co najmniej 10 sztuk komputerów stacjonarnych lub laptopów; lub b. dla Części 1 – minimum 1 dostawy o wartości 200 000 PLN (bez podatku VAT), w ramach której był dostarczony sprzęt IT, w skład którego wchodziło co najmniej 30 sztuk komputerów stacjonarnych lub laptopów, które były dostarczone do 1 jednostki. c. dla Części 2 – co najmniej 1 dostawę podzespołów mechatronicznych (elektrycznych i pneumatycznych) umożliwiających montaż w różnych konfiguracjach umożliwiający przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu mechatroniki i elektrotechniki o wartości co najmniej 150 000 PLN (bez podatku VAT). d. dla Części 3 – dostawa z montażem i uruchomieniem minimum jednej tokarki CNC o wartości co najmniej 100 000 PLN (bez podatku VAT).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 uPzp. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, z uzasadnionej przyczyny, nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c uPzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
a. dla Części 1 - Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej 100 000 PLN i b. dla Części 1 - Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000 PLN. c. dla Części 2 – Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej 150 000 PLN i d. dla Części 2 – Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 150 000 PLN. e. dla Części 3 - Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej 50 000 PLN i f. dla Części 3 - Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 50 000 PLN.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a. dla Części 1 - minimum 3 dostaw o łącznej wartości co najmniej 250 000 PLN (bez podatku VAT), których przedmiotem była dostawa sprzętu IT, w skład którego wchodziło co najmniej 10 sztuk komputerów stacjonarnych lub laptopów; lub b. dla Części 1 – minimum 1 dostawy o wartości 200 000 PLN (bez podatku VAT), w ramach której był dostarczony sprzęt IT, w skład którego wchodziło co najmniej 30 sztuk komputerów stacjonarnych lub laptopów, które były dostarczone do 1 jednostki. c. dla Części 2 – co najmniej 1 dostawę podzespołów mechatronicznych (elektrycznych i pneumatycznych) umożliwiających montaż w różnych konfiguracjach umożliwiający przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu mechatroniki i elektrotechniki o wartości co najmniej 150 000 PLN (bez podatku VAT). d. dla Części 3 – dostawa z montażem i uruchomieniem minimum jednej tokarki CNC o wartości co najmniej 100 000 PLN (bez podatku VAT).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla części 1 – 8 000,00 zł (słownie: osiem-tysięcy-złotych), dla części 2 – 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy-pięćset-złotych), dla części 3 – 4 500,00 zł (słownie: cztery-tysiące -pięćset-złotych),

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Sprzęt komputerowy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Laptop 1 Szt. 2. Komputer stacjonarny 31 Szt. 3. Monitor 31 Szt. 4. Switch rack 19”, 2 Szt. 5. Procesor 15 Szt. 6. Płyta główna 15 Szt. 7. Pamięć DDR4 15 Szt. 8. Pamięć DDR4 (DIMM) 15 Szt. 9. Karta muzyczna PCI-Ex 15 Szt. 10. Karta sieciowa PCI_Ex 15 Szt. 11. Karta graficzna PCI-Ex16 15 Szt. 12. Karta graficzna PCI-Ex16 15 Szt. 13. Napęd DVD 15 Szt. 14. Napęd DVD 15 Szt. 15. Czytnik kart pamięci 15 Szt. 16. HDD 1TB 15 Szt. 17. HDD 1TB 15 Szt. 18. Obudowa komputerowa ATX 15 Szt. 19. Zasilacz do obudowy 400W 15 Szt. 20. Zasilacz do obudowy 500W 15 Szt. 21. HDD SSD 30 Szt. 22. Pamięć USB 32GB 30 Szt. 23. Odkurzacz serwisowy 1 Szt. 24. Pasta termoprzewodząca 16 Szt. 25. Chusteczki teflonowe 16 Kpl. 26. Mata antystatyczna 16 Szt. 27. Opaska antystatyczna 16 Szt. 28. Pianka czyszcząca 16 Szt. 29. Płyny do elektroniki 16 Szt. 30. Pudło plastikowe z pokrywą 15 Szt. 31. Zestaw narzędziowy do montażu komputerów 15 Kpl. 32. Sprężone powietrze 16 Szt. 33. Pędzel do czyszczenia komputerów 16 Szt. 34. Dysk sieciowy 2 Szt. 35. Urządzenie do detekcji, analizy stanów logicznych, 15 Szt. 36. Komputer stacjonarny ALL IN ONE, 16 Szt. 37. Drukarka ze skanerem i kopiarką A3 1 Szt. 38. Ekran elektryczny 1 Szt. 39. Projektor multimedialny WiFi 1 Szt 40. Elementy instalacyjne do montażu w korytach PVC 200x110x60 1 Kpl. 41. Telewizor 1 Szt. 42. Tablet graficzny A4 6 Szt. 43. Aparat cyfrowy z dodatkową kartą SD 1 Szt. 44. Słuchawki z mikrofonem 20 Szt. 45. Laptop 7 Szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 30,00
termin realizacji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wyposażenie - pracowni elektrycznej i mechatronicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przekaźnik elektryczny 7 Szt. 2. Czujnik pojemnościowy 7 Szt. 3. Przekaźnik czasowy elektryczny 14 Szt. 4. Magnetyczny czujnik krańcowy montowany na siłowniku 14 Szt. 5. Pneumoelektryczny czujnik ciśnienia 7 Szt. 6. Przycisk sterowniczy bistabilny styk NC 7 Szt. 7. Zawór pneumatyczny 3/2 bistabilny sterowany pneumatycznie 7 Szt. 8. Zawór pneumatyczny 3/2 monostabilny sterowany pneumatycznie NO 7 Szt. 9. Zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny sterowany pneumatycznie 14 Szt. 10. Elektrozawór pneumatyczny 5/2 bistabilny 14 Szt. 11. Zawór czasowy styk NO 7 Szt. 12. Zawór czasowy styk NC 7 Szt. 13. Zawór logiczny AND 7 Szt. 14. Zawór logiczny OR 7 Szt. 15. Oprogramowanie do wspomagania projektowania układów pneumatycznych i hydraulicznych 1 Szt. 16. Zestaw falownika z silnikiem AC 7 Szt. 17. Moduł transportu i sortowania detalu 1 Szt. 18. Moduł transportu i orientacji przestrzennej detalu 1 Szt 19. Moduł magazynowania wyrobu (robot kartezjański) 1 Szt. 20. Sterownik PLC z panelem operatorski HMI 7 Szt. 21. Stanowisko montażowe 7 Szt. 22. Autotransformator 1 Szt. 23. Autotransformator 3 Szt. 24. Generator funkcyjny 2 Szt. 25. Rezystor suwakowy 10 Szt. 26. Rezystor dekadowy 3 Szt. 27. Indukcyjność dekadowa 3 Szt. 28. Kondensator dekadowy 3 Szt. 29. Amperomierz i woltomierz 10 Szt. 30. Watomierz analogowy 4 Szt. 31. Miernik uniwersalny 10 Szt. 32. Amperomierz 2 Szt. 33. Częstotliwościomierz 1 Szt. 34. Miernik 1 Szt. 35. Oscyloskop 2 Szt. 36. Zasilacz 5 Szt. 37. Mostek Thompsona 1 Szt. 38. Mostek Wheatstone’a 1 Szt. 39. Mostek pomiarowy RLC 1 Szt. 40. Uniwersalny przyrząd do ściągania izolacji 12 Szt. 41. Miernik IMI 2 Szt. 42. Kamera termowizyjna 1 Szt. 43. Zestaw do badania instalacji ze źródłem fotowoltaicznym 1 Szt. 44. Transformator 2 Szt. 45. Akumulator 2 Szt. 46. Silnik 1 Szt. 47. Silnik BLDC 1 Szt. 48. Prądnica 1 Szt. 49. Prądnica 1 Szt. 50. Silnik pierścieniowy 1 Szt. 51. Przekładnik prądowy 1 Szt. 52. Układ do badania elementów energoelektronicznych 2 Szt. 53. Falownik z silnikiem asynchronicznym 1 Szt. 54. Moduł do badania tranzystorów 1 Szt. 55. Moduł do badania prostowników 1 Szt. 56. Moduł do badania elementów RLC 1 Szt. 57. Prostownik 2 Szt. 58. Regulator napięcia 2 Szt. 59. Falownik, 2 Szt. 60. Pakiet oprogramowania „Elektronika mocy” 2 Szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162200-7, 30237475-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Obrabiarka CNC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pracownia urządzeń mechatronicznych – tokarka CNC
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42632000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: