ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku

Data udostępnienia: 2018-04-24

Ogłoszono dnia: 2018-04-24 przez Barbara Stasik

Termin składania dokumentów: 2018-05-16 23:59:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Wiesław Czyczerski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 i  § 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

V. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, o której mowa w ogłoszeniu;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
      - stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
    3. oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
       - imię (imiona) i nazwisko,
       - datę i miejsce urodzenia,
       - obywatelstwo,
       - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
    4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń
         o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
    5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa
        ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
    6.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim
        (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,poz. 445 z późn. zm.) w przypadku cudzoziemca,
   7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   9. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
       o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.),
  11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
      1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186) w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 z późn.
       zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 
Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-16 23:59:00
b. Sposób:
Oferty należy składać:
  1. w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (ewentualnie z danymi teleadresowymi: nr telefonu, adresem e-mail) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego  w Zbąszynku”, osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, w terminie do dnia 16 maja 2018 r.
  2. dopuszcza się składanie ofert w postaci elektroniczne, w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zbąszynka.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu