ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds.budownictwa

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Zbąszynku

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury Technicznej

Data udostępnienia: 2018-08-27

Ogłoszono dnia: 2018-08-27 przez Jan Makarewicz

Termin składania dokumentów: 2018-09-14 23:59:00

Nr ogłoszenia: 2/2018

Zlecający: Wiesław Czyczerski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: wyższe lub średnie;
-  przy wykształceniu wyższym - preferowane wyższe o kierunku budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura lub urbanistyka,  
- przy wykształceniu średnim - wymagany 3-letni staż pracy i preferowane wykształcenie średnie budowlane;
c) znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
a) podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
b) podstawowa znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
c) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
d) zdolność analitycznego myślenia,
e) wysoka kultura osobista,
f) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
g) prawo jazdy kategorii B,
h) nieposzlakowana opinia.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   
1) planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów założeń do planów zagospodarowania przestrzennego, ich uzgadniania i oceny,
b) sporządzanie studiów, analiz, koncepcji i programów w celu określania uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej Gminy Zbąszynek,
c) powoływanie i udział w komisjach urbanistyczno – architektonicznych, jako organów doradczych,
d) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa, powiatu i innych gmin,
e) uwzględnianie w studium gminnym ustaleń strategii rozwoju województwa i powiatu, zawartych w planach województwa i powiatu,
f) wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń oraz wszelkich innych informacji dot. planów zagospodarowania i studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek;
2) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizowane zadania prowadzone przez Gminę Zbąszynek, w tym przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie;
3) prowadzenie rozliczenia inwestycji – projektów;
4) prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania i utrzymania porządku na terenie cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych i poniemieckich;
5) znajomości zagadnień i zastępstwa na stanowiskach pracy:
a) ds. budownictwa i zamówień publicznych,
b) ds. ochrony środowiska i rolnictwa;
6) promocja gospodarcza, a w szczególności:
a) przygotowywanie ofert inwestycyjnych Gminy Zbąszynek,
b) pomoc techniczna inwestorom w uzgodnionym wcześniej zakresie,
c) współpraca z biurem promocji;
7) budownictwo i inwestycje gminne, a w szczególności:
a) nadzorowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek oraz rozliczanie wspólnie z referatem Budżetowo Finansowym tych inwestycji,
b)  nadzorowanie i rozliczanie remontów budynków stanowiących mienie komunalne.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
a) wymiar czasu pracy – pełny etat,
b) rozkład czasu pracy:
poniedziałek 7.30-17.00
wtorek - czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-14.00
c) praca przy komputerze,
d) stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, przy ul. Rynek 1, na parterze,  w budynku bez windy,
e) praca wymaga przemieszczania się po kondygnacjach budynku (budynek II piętrowy),
f) możliwość delegowania na szkolenia poza stałe miejsce pracy.
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (świadectwa, dyplomy lub zaświadczenia o odbytych studiach),
e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
f) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego  i umyślne przestępstwa skarbowe,
h) podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-09-14 23:59:00
b. Sposób:
Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Zbąszynku, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek lub dostarczyć: do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się na I piętrze, biuro nr  12, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko  Podinspektora ds. budownictwa”  w terminie  do  dnia  14 września 2018 r.
Oferty, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane  (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Zbąszynku, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek lub dostarczyć: do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się na I piętrze, biuro nr  12, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko  Podinspektora ds. budownictwa”  w terminie  do  dnia  14 września 2018 r.

VII. Informacje dodatkowe:

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (68) 3849140 w. 48 lub 32.
 
Druk kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz druki oświadczeń, o których mowa w pkt. V ppkt. f, g, h, można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek:
http://bip.zbaszynek.pl/371/Inne_druki_i_oswiadczenia/  

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.zbaszynek.pl    w zakładce - Informacje o naborze.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Makarewicz Data wytworzenia informacji: 2018-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Makarewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-08-24 09:26:58
Wprowadził informację do BIP: Jan Makarewicz Data udostępnienia informacji: 2018-08-24 12:38:15
Osoba, która zmieniła informację: Jan Makarewicz Data ostatniej zmiany: 2018-12-10 11:18:06
Artykuł był wyświetlony: 399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu