ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegółowe zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).
 
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej
1) Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Zbąszynek jest bezpłatne.         
Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
2) Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt. 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
3) Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej.
Gmina Zbąszynek może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
4) Gmina Zbąszynek nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 z pominięciem procedury wnioskowej.
5) Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.
6) Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tego faktu.
 
Opłaty - czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom i ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku).
W takim przypadku Urząd niezwłocznie (lecz nie później niż  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku), powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystania:
1) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Zbąszynka, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
2) Burmistrz Zbąszynka, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
3) Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
4) Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2016 r. poz. 718 ze zm.), z tym że:
a) przekazanie akt i odpowiedź na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
Zasady odpowiedzialności - Urząd Miejski w Zbąszynku nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek oraz udostępnianej na wniosek;
2) szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Makarewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Makarewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-18 09:11:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-18 09:12:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19 10:45:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3773 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »