ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIII/32/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2023 – 2032
Nr aktu prawnego
LIII/31/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LIII/30/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/51/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek
Nr aktu prawnego
LIII/29/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka
Nr aktu prawnego
LIII/28/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LIII/27/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Zbąszynka za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LIII/26/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszynek dla terenów położonych w Kosieczynie
Nr aktu prawnego
LII/25/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LII/24/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu w formie dotacji celowej w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LII/23/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji