ˆ

Petycje

Szczegóły informacji

Informacje ogólne o petycjach

Informacja ogłoszona dnia 2016-09-26 10:41:40 przez Jan Makarewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
W JAKI SPOSÓB MOŻNA WNIEŚĆ PETYCJE:
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
            Urząd Miejski w Zbąszynku, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek;
 • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku (Biuro Obsługi Interesanta);
 • przesłać faksem na nr: 68 384 91 40;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres:   ;
 • złożyć za pomocą platformy ePUAP.
 
KTO MOŻE WNIEŚĆ PETYCJĘ:
 • obywatele lub grupy obywateli,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia,
we własnej sprawie jak i w interesie publicznym.
 
PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji,
 • petycja musi być podpisana.
Ważne: Petycja, która nie będzie zawierała oznaczenia podmiotu (imię i nazwisko, nazwa podmiotu oraz adresu podmiotu wnoszącego petycję, pozostawiana będzie bez rozpatrzenia.
 
TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI:
 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki - nie później niż w terminie
 • 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 • termin rozpatrzenia petycji może ulec przedłużeniu (najwyżej o 3 miesiące) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie,
 • podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi),
 • adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Ważne: Dane osobowe autora(ów) petycji są chronione w oparciu o ustawę
o ochronie danych osobowych, jednakże petycja może zawierać zgodę na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję.
 
OPŁATY:
 • złożenie petycji jest wolne od opłat.
 
PODSTAWA PRAWNA:
 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).
Uwaga:
Informację opracowano na podstawie przepisów źródłowych. Więcej informacji na temat petycji w ww. ustawie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Makarewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Makarewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-26 10:35:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-26 10:41:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-26 10:41:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4078 raz(y)