ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 9/2024Drukuj informację Przetarg numer: 9/2024

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 9/2024

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr działki 129/4 o pow. 0,0096 ha w obrębie Zbąszynka, przy ul. Szerokiej.

Ogłoszono dnia: 2024-04-25 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-06-04 10:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

ZG1S/00028738/3

Cena wywoławcza

7.000,00 zł

Wadium

1.400,00 zł

Opis

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA O G Ł A S Z A I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr działki 129/4 o pow. 0,0096 ha w obrębie Zbąszynka, przy ul. Szerokiej. Dla działki w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028728/3. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Zbąszynek. Z prawem użytkowania wieczystego wiąże się obowiązek ponoszenia opłaty rocznej na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1% wartości nieruchomości. Wysokość rocznej opłaty z tego tytułu w 2024r. wynosiła 13,24 zł. Termin wnoszenia rocznej opłaty – do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Opłatę należy wnosić na konto Starostwa Powiatowego w Świebodzinie. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji ogólnospławnej. Kupujący zobowiązany zostanie w chwili przystąpienia do kupna prawa użytkowania wieczystego gruntu do ustanowienie na rzecz Gminy Zbąszynek nieodpłatnej służebności przesyłu istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na udostępnieniu nieruchomości w celu usunięcia awarii sieci i jej konserwacji. Służebność gruntowa obejmować będzie grunt o szerokości 1,5 m z każdej strony istniejącej sieci na całej jej długości tj. 15,30 m. Służebności zostaną ujawnione w dziale III księgi wieczystej ZG1S/00028738/3. Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 129/4 w Zbąszynku. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z 11 maja 2000r. z późniejszymi zmianami działka 129/4 oznaczona jest symbolem „M8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień. Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań niż te wymienione wyżej. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tj. Dz.U, z 2024r. poz. 361) sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł), w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – okazanie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość wadium 1.400,00 zł ( słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do 29 maja 2024r. na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek z dopiskiem „wadium na działkę nr 129/4 w Zbąszynku”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 29 maja 2024r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 7 czerwca 2024r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się 4 czerwca 2024r. o godzinie 1000 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a, tel. 68 39 10 337. Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe Gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca. Gmina zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl. Udział w postepowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 25 kwietnia 2024r. do 04 czerwca 2024r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-25 09:25:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Wetklo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-25 09:26:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Wetklo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-25 09:26:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony