ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 8/2024

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 125 m2, położona w obrębie wsi Kosieczyn, oznaczona geodezyjnie nr działki 171/12 o pow. 0,0687 ha.

Ogłoszono dnia: 2024-03-22 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-04-24 10:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

ZG1S/00030200/0

Cena wywoławcza

54.100,00 zł.

Wadium

10.820,00 zł

Opis

Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbąszynek. Pierwszy przetarg odbył się 20 listopada 2023r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 125 m2, położona w obrębie wsi Kosieczyn, oznaczona geodezyjnie nr działki 171/12 o pow. 0,0687 ha. Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000r. z późniejszymi zmianami działka nr 171/12 oznaczona jest symbolem „M8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień. Działka nr 171/12 zlokalizowana jest w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Kosieczyn ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) „W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”. Nieruchomość wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zbąszynek – Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Zbąszynka z dnia 30.08.2022 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zbąszynek. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt. 1) ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497 ze zm.) budynek, który podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwolniony jest ze sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00030200/0. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości ustalona została w wysokości 54.100,00 zł. /słownie: złotych pięćdziesiąt cztery tysiące sto/ Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1570) sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Warunkiem udziału w przetargu jest: wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość wadium 10.820,00 zł /słownie: złotych dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia/ Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 22 kwietnia 2024r., na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 171/12 w Kosieczynie”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 22 kwietnia 2024r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 26 kwietnia 2024r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 2024r. o godzinie 1000 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe Gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca. Gmina zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) upłynął w dniu 13 października 2023r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, w serwisie internetowym dziennika www.otoprzetargi.pl , www.przetargi-gctrader.pl oraz w serwisach współpracujących, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl w zakładce „Przetargi”. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 22 marca 2024r. do 24 kwietnia 2024r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-22 09:09:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Wetklo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-22 09:09:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Wetklo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-25 10:05:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
209 raz(y)