Zbąszynek: /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/
Numer ogłoszenia: 289370 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbąszynek , Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, woj. lubuskie, tel. 068 3849140, faks 068 3849484.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na realizacji usług edukacyjnych w określonych zakresach tematycznych w ZST w Zbąszynku na rzecz uczniów tej placówki. Przewiduje się, że zamówienie zostanie udzielone w 15 częściach, wg zestawienia, jak w załączniku A. Wykonawca jest zobowiązany do autorskiego opracowania koncepcji usługi edukacyjnej, w szczególności w zakresie przekazywanych treści i sposobu wykonywania usługi (prowadzenia wykładu). Opracowanie koncepcji następuje w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego przy uwzględnieniu ram prawnych projektu i rozeznania co do potrzeb odbiorców usług edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do autorskiego opracowania lub wyboru materiałów edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania materiałów edukacyjnych do poziomu grupy. Zakup bądź powielenie materiałów edukacyjnych następuje w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego w ramach środków finansowych projektu. W przypadku korzystania z materiałów szkoleniowych w postaci podręczników Wykonawca zapewni, aby podręczniki zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu: -materiałów szkoleniowych; -wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, ankiety, testy, etc.). Oznaczenia będą zgodne ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania przeprowadzonych usług edukacyjnych za pomocą szkolnego dziennika zajęć, który zawierał będzie m.in: listę słuchaczy, weryfikację obecności na zajęciach uczestników szkolenia w każdym dniu świadczenia usług edukacyjnych, zakładany program szkolenia ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin szkoleniowych, realizację rzeczywistej usługi edukacyjnej ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, czas trwania (w godzinach szkoleniowych) podpis wykładowcy, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. Wykonawca nadto zobowiązuje się do udokumentowania wykonanych usług edukacyjnych za pomocą Karty Pracy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy odbiorców usług edukacyjnych. Ilość sprawdzianów wiedzy w danej części zamówienia, czas ich przeprowadzenia, zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę odbiorców usługi w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w trakcie trwania szkoleń ankiet monitorujących jakość prowadzonych zajęć: przed rozpoczęciem i na zakończenie wykonywania usługi edukacyjnej, opracowania tych ankiet w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego, a także sporządzenia analiz podsumowujących wyniki tych ankiet. Wykonawca zobowiązuje się do analizy treści sporządzanych przez uczestników szkolenia ankiet i dostosowania warunków realizacji szkolenia oraz poziomu merytorycznego do sugestii uczestników szkolenia, przy czym dokonuje to po konsultacji i z uzgodnieniem zmian z Zamawiającym. Ankiety należy przeprowadzać poza zakontraktowanym czasem udzielania usług edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Kart Pracy i szczegółowego i rzetelnego dokumentowania czasu pracy w związku z projektem oraz ewentualnie innymi projektami, w jakie jest zaangażowany..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zst.zbaszynek.pl, www.bip.zbaszynek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II 66-210 Zbąszynek, ul. Kolejowa 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 09:00, miejsce: należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Język angielski zawodowy (mechatronik, elektryk, informatyk).


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Język niemiecki zawodowy (mechatronik, elektryk, informatyk).


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Matematyka.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Matematyka.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warsztaty Filmowe (techniki filmowe, montaż scen i ujęć).


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warsztaty Dziennikarskie (współczesny świat, rozumienie rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej).


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Warsztaty Informatyczne (projektowanie instalacji w 2D i 3D, tworzenie animacji i grafik komputerowych).


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Warsztaty Mechatroniczne.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Warsztaty Elektryczne.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Projektowanie Terenów Zielonych (projektowanie terenów m.in. w programie GardenPhilia Pro, tworzenie makiet i prace w terenie).


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Doradztwo zawodowo-edukacyjne.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia z fizyki (zjawiska i procesy towarzyszące żeglowaniu, doświadczenia).


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia z geografii (zjawiska i procesy towarzyszące żeglowaniu, doświadczenia).


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia rozwijające - jęz. niemiecki.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zajęcia rozwijające - jęz. angielski.