Zbąszynek: /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
Numer ogłoszenia: 426944 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 371368 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbąszynek, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, woj. lubuskie, tel. 068 3849140, faks 068 3849484.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi edukacyjne w ramach projektu /Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku/ Przedmiot zamówienia polega na realizacji usług edukacyjnych w określonych zakresach tematycznych w ZST w Zbąszynku na rzecz uczniów tej placówki Przewiduje się. Zamówienie zostanie udzielone w 4 częściach, wg zestawienia, jak w załączniku A. Wykonawca jest zobowiązany do autorskiego opracowania koncepcji usługi edukacyjnej, w szczególności w zakresie przekazywanych treści i sposobu wykonywania usługi (prowadzenia wykładu). Opracowanie koncepcji następuje w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego przy uwzględnieniu ram prawnych projektu i rozeznania co do potrzeb odbiorców usług edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do autorskiego opracowania lub wyboru materiałów edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania materiałów edukacyjnych do poziomu grupy. Zakup bądź powielenie materiałów edukacyjnych następuje w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego w ramach środków finansowych projektu. W przypadku korzystania z materiałów szkoleniowych w postaci podręczników Wykonawca zapewni, aby podręczniki zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu: - materiałów szkoleniowych; - wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, ankiety, testy, etc.). Oznaczenia będą zgodne ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania przeprowadzonych usług edukacyjnych za pomocą szkolnego dziennika zajęć, który zawierał będzie m.in: listę słuchaczy, weryfikację obecności na zajęciach uczestników szkolenia w każdym dniu świadczenia usług edukacyjnych, zakładany program szkolenia ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin szkoleniowych, realizację rzeczywistej usługi edukacyjnej ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, czas trwania (w godzinach szkoleniowych) podpis wykładowcy, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. Wykonawca nadto zobowiązuje się do udokumentowania wykonanych usług edukacyjnych za pomocą Karty Pracy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy odbiorców usług edukacyjnych. Ilość sprawdzianów wiedzy w danej części zamówienia, czas ich przeprowadzenia, zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę odbiorców usługi w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w trakcie trwania szkoleń ankiet monitorujących jakość prowadzonych zajęć: przed rozpoczęciem i na zakończenie wykonywania usługi edukacyjnej, opracowania tych ankiet w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego, a także sporządzenia analiz podsumowujących wyniki tych ankiet. Wykonawca zobowiązuje się do analizy treści sporządzanych przez uczestników szkolenia ankiet i dostosowania warunków realizacji szkolenia oraz poziomu merytorycznego do sugestii uczestników szkolenia, przy czym dokonuje to po konsultacji i z uzgodnieniem zmian z Zamawiającym. Ankiety należy przeprowadzać poza zakontraktowanym czasem udzielania usług edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Kart Pracy i szczegółowego i rzetelnego dokumentowania czasu pracy w związku z projektem oraz ewentualnie innymi projektami, w jakie jest zaangażowany..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Projektowanie Terenów Zielonych (projektowanie terenów m.in. w programie Garden Philia Pro, tworzenie makiet i prace w terenie) 1 grupa 10 osób 88 h.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4888,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Zajęcia z fizyki (zjawiska i procesy towarzyszące żeglowaniu, doświadczenia).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ