ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 13/2018

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 13/2018

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Ograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Kosieczyn, oznaczona geodezyjnie nr działki 213/6 o pow. 2630 m2.

Ogłoszono dnia: 2018-05-22 00:00:00 przez Renata Kitta

Data przetargu

2018-06-25 12:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2018r. o godzinie 1200
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW nr ZG1S/00047903/0.

Cena wywoławcza

17.900,00 zł

Wadium

Wysokość wadium 3.580,00 zł /słownie: złotych trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt).

Opis

Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie wsi Kosieczyn, oznaczona geodezyjnie nr działki 213/6 o pow. 2630 m2. Działki 213/6 nie posiada dostępu do drogi publicznej, w związku z tym sprzedaż działki może nastąpić wyłącznie na rzecz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością gminną nr 213/6. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00047903/0. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszynek nieruchomość oznaczona była symbolem „F 28 RO” – tereny upraw ogrodniczych z prawem zabudowy, zabudowa działek możliwa pom opracowaniu planów realizacyjnych zagospodarowania przestrzennego terenu według programu zamierzeń określonych przez inwestora. C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości ustalona została w wysokości 17.900,00 zł /słownie: złotych siedemnaście tysięcy dziewięćset /. W myśl zapisu art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1221) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Warunkiem udziału w przetargu jest: wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość wadium 3.580,00 zł /słownie: złotych trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt). Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu, w terminie do 21 czerwca 2018r., na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 213/6 w Kosieczynie”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 21 czerwca 2018r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą trzeciego dnia od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 21 czerwca 2018r. do godziny 1500. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu, wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 22 czerwca 2018r. Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2018r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25 maja 2018r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń gminy oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Kitta Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 14:48:51
Wprowadził informację do BIP: Adrian Kepke Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 14:50:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 09:55:43
Artykuł był wyświetlony: 314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu