ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 19/2018

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 19/2018

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Ograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31 w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/20 o pow. 23 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

Ogłoszono dnia: 2018-07-03 00:00:00 przez Renata Kitta

Data przetargu

2018-08-09 11:30:00

Miejsce

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku

Księga wieczysta

KW nr ZG1S/00028133/2

Cena wywoławcza

C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości ustalona została w wysokości 5.240,00 zł

Wadium

Wysokość wadium 1.048,00 zł

Opis

Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek. Przetarg został ograniczony do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31, 31A, 31B, 31C i 31D. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31 w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/20 o pow. 23 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę garażową. W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość oznaczona jest symbolem „A22MNn” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy uzupełniającej garażowo-handlowej. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej gazu ziemnego i telefonicznej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości ustalona została w wysokości 5.240,00 zł /słownie: złotych pięć tysięcy dwieście czterdzieści / Warunkiem udziału w przetargu jest: wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość wadium 1.048,00 zł /słownie: złotych jeden tysiąc czterdzieści osiem). Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 6 sierpnia 2018r., na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 195/20 w Zbąszynku”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 6 sierpnia 2018r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą trzeciego dnia od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 06 sierpnia 2018r. do godziny 1500. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu, wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 08 sierpnia 2018r. . Przetarg odbędzie się 09 sierpnia 2018r. o godzinie 1130 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04 lipca 2018r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Kitta Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 13:15:16
Wprowadził informację do BIP: Adrian Kepke Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 13:25:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 13:04:24
Artykuł był wyświetlony: 211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu