ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 43/2018

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 43/2018

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Ograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31 w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/21 o pow. 23 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

Ogłoszono dnia: 2018-10-10 00:00:00 przez Renata Kitta

Data przetargu

2018-11-16 12:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW nr ZG1S/00028133/2.

Cena wywoławcza

5.240,00 zł

Wadium

1.048,00 zł

Opis

Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek. Przetarg został ograniczony do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31, 31A, 31B, 31C i 31D. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31 w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/21 o pow. 23 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę garażową. W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość oznaczona jest symbolem „A22MNn” – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy uzupełniającej garażowo-handlowej. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej gazu ziemnego i telefonicznej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. C e n a w y w o ł a w c z a nieruchomości ustalona została w wysokości 5.240,00 zł /słownie: złotych pięć tysięcy dwieście czterdzieści / Zgodnie z zapisem ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z2017r. poz. 1221) do ceny nieruchomości doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest: wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość wadium 1.048,00 zł /słownie: złotych jeden tysiąc czterdzieści osiem). Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 13 listopada 2018r., na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 195/21 w Zbąszynku”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 13 listopada 2018r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą trzeciego dnia od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 14 listopada 2018r. do godziny 1500. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu, wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 15 listopada 2018r. Przetarg odbędzie się 16 listopada 2018r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04 lipca 2018r. Pierwszy przetarg odbył się 9 sierpnia 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 14 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Kitta Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2018-10-10 13:54:36
Wprowadził informację do BIP: Marta Dylewska Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 13:55:21
Osoba, która zmieniła informację: Marta Dylewska Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 10:56:20
Artykuł był wyświetlony: 194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu