ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 47/2017

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Gdańskiej, oznaczonej przez gminę nr 30 o pow. 148 m2, wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 666/27 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Ogłoszono dnia: 2017-10-06 00:00:00 przez Renata Kitta

Data przetargu

2017-11-10 11:00:00

Miejsce

w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku

Księga wieczysta

Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00028258/4.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego
ustalona została w wysokości 25,87 zł
(słownie: złotych dwadzieścia pięć i osiemdziesiąt siedem groszy )

Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie 5,00 zł
(słownie: złotych pięć) oraz okazanie dowodu wpłaty.

Opis

Burmistrz Zbąszynka o g ł a s z a pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Gdańskiej, oznaczonej przez gminę nr 30 o pow. 148 m2, wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 666/27 z przeznaczeniem na ogród przydomowy. W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00028258/4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego ustalona została w wysokości 25,87 zł (słownie: złotych dwadzieścia pięć i osiemdziesiąt siedem groszy ) Termin zapłaty rocznego czynszu dzierżawnego ustalony jest do 30 czerwca każdego roku, na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010. Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców, czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie, w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 ceny skupu żyta publikowanej przez GUS, za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie 5,00 zł (słownie: złotych pięć) oraz okazanie dowodu wpłaty. Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 7 listopada 2017r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr 30 w Zbąszynku.” W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu tj. najpóźniej do 7 listopada 2017r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 13 listopada 2017r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się 10 listopada 2017r. o godzinie 1100 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 października 2017r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na słupach ogłoszeniowych w mieście, oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Informacje dodatkowe

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 7 listopada 2017r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr 30 w Zbąszynku.” W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu tj. najpóźniej do 7 listopada 2017r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 13 listopada 2017r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Kitta Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2017-10-06 08:54:27
Wprowadził informację do BIP: Adrian Kepke Data udostępnienia informacji: 2017-10-06 08:55:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:22:24
Artykuł był wyświetlony: 428 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek