ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 53/2017

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona na tyłach ogrodów przydomowych ul. Kasprowicza) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 121/10 o pow. 0,0023ha

Ogłoszono dnia: 2017-12-19 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2018-01-22 11:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW ZG1S/00029126/7

Cena wywoławcza

5500zł + 23% VAT

Wadium

1100 zł

Opis

Burmistrz Zbąszynka O G Ł A S Z A Czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona na tyłach ogrodów przydomowych ul. Kasprowicza) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 121/10 o pow. 0,0023ha. Przetarg ustny nieograniczony dotyczy zbycia działki 121/10 przewidzianej do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwościach przyłączenia się do istniejących sieci określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00029126/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego opisana nieruchomość położona jest w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z prawem zabudowy budynkiem garażowym. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.2147 z późniejszymi zmianami) CENA WYWOŁAWCZA 5500zł + 23% VAT Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r ( t. j. Dz. U. Nr 2016, poz. 710 z późniejszymi zmianami) - nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wysokość wadium 1100 zł Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, osoby fizyczne w dniu przetargu zobowiązane są okazać dowód tożsamości, a osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do dnia 19 styczeń 2018r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 wskazując w tytule wpłaty „wadium dot. dz. 121/10 – Zbąszynek”. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Ustalona kwota wadium w dniu 19 stycznia 2018r. winna figurować na rachunku bankowym gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą na wniosek wpłacającego w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. W dniu 20 marca 2017r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.2147 z późniejszymi zmianami). Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 17, tel.3849140 wew. 37. Wylicytowaną należność z tytułu zakupu nieruchomości należy wpłacić do kasy gminy lub na wskazane konto najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosić będzie koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 18 grudnia 2017r. do dnia 20 stycznia 2018r. poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy- wewnątrz budynku urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych na zewnątrz przed budynkiem urzędu– jest to sposób zwyczajowo przyjęty i stosowany. Ponadto ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl w zakładce przetargi oraz ogłoszenie o przetargu ukazało się w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 09:05:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 10:16:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:06:07
Artykuł był wyświetlony: 347 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek