ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 10/2018

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona na tyłach ogrodów przydomowych ul. Wojska Polskiego) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 777 o pow. 0,0023 ha.

Ogłoszono dnia: 2018-04-16 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2018-05-18 11:45:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW ZG1S/00029133/9.

Cena wywoławcza

5300zł + 23% VAT

Wadium

1060 zł

Opis

Burmistrz Zbąszynka O G Ł A S Z A Trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Zbąszynek, położona w obrębie miasta Zbąszynek (wydzielona na tyłach ogrodów przydomowych ul. Wojska Polskiego) w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 777 o pow. 0,0023 ha. Zbywana w drodze przetargu działka 777 przewidziana jest do zabudowy budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejących mediów. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwościach przyłączenia się do istniejących sieci określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00029133/9. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z zapisem nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego opisana nieruchomość położona jest w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z prawem zabudowy budynkiem garażowym. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.121) CENA WYWOŁAWCZA 5300zł + 23% VAT Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r ( t. j. Dz. U. Nr 2016, poz. 710 z późniejszymi zmianami) - nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wysokość wadium 1060 zł Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, osoby fizyczne w dniu przetargu zobowiązane są okazać dowód tożsamości, a osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do dnia 16 maja 2018r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 wskazując w tytule wpłaty „wadium dot. dz. 777 – Zbąszynek”. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Ustalona kwota wadium w dniu 16 maja 2018r. winna figurować na rachunku bankowym gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą na wniosek wpłacającego w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2018r. o godz. 1145 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. W dniu 6 czerwca 2016r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.121 ). Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 14, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowaną należność z tytułu zakupu nieruchomości należy wpłacić do kasy gminy lub na wskazane konto najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosić będzie koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 16 kwietnia 2018r. do dnia 17 maja 2018r. poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy- wewnątrz budynku urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych na zewnątrz przed budynkiem urzędu– jest to sposób zwyczajowo przyjęty i stosowany. Ponadto ogłoszenie o zorganizowanym przetargu ukazało się na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl w zakładce przetargi oraz informacja o przetargu ukazała się w serwisie dziennika internetowego – infopublikator.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 11:38:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 11:41:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 10:00:04
Artykuł był wyświetlony: 325 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek